Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


YD 511  Yat Tasarım Studyosu I

Bu derste, yelkenli tekne, katamaran ve trimaran gibi öncelikle rüzgar ile çalışan yüzer obje ve mekanlardaki insan ihtiyaçlarına özel önem verilmektedir. Bu nedenle, tasarımda mobilite, denge, hız ve yön kavramları çok önemlidir. Stabil olmayan bir çevrede mekanları verimli kullanma, detaylandırma ve akıllı sistemleri uygulama, tasarımda yüksek bir yaratıcılık seviyesi gerektirir.


YD 512  Yat Tasarım Stüdyosu II

Bu derste, bir veya birden çok gövdeli ve motor ile çalışan yüzer obje ve mekanlardaki insan ihtiyaçlarına özel önem verilmektedir. Bu nedenle, tasarımda mobilite, denge, hız ve yön kavramları çok önemlidir. Stabil olmayan bir çevrede mekanları verimli kullanma, detaylandırma ve akıllı sistemleri uygulama, tasarımda yüksek bir yaratıcılık seviyesi gerektirir. Projeler, 24 metrenin üzerindeki tekneler olacaktır.


GSSS 597  Dönem Projesi

Öğrenciler, danışmanının kılavuzluğunda güncel teori ve konular üzerine bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, çalışma konusuna ilişkin teorik bilgisine ve mevcut uygulamalara temellenen bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


  


YD 501  Tasarım Perspektifleri

Bu ders, tasarım geçmişi olmayan kişilerde sanat ve tasarım nosyonuna ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, tasarımın temel prensip ve bileşenleri, yakın tarih ve teorik bakış açısıyla ve çoğunlukla geçtiğimiz yüzyıldan olay ve akımlarla anlatılacaktır. Türk tasarımı üzerine temel bir çalışma da bu dersin içeriğinin bir parçasıdır.


YD 502  İmgesel ve Gelecekçi Yat Tasarım Çalışmaları

Düşsel ve Geleceğe yönelik yat tasarımının bireysel ve sosyal davranışlar ile trendler üzerindeki etkilerini kökenini ve etkilerini analiz etmek, tartışmak ve kaynakları değerlendirmek.


YD 503  Gemi Mühendisliğinin İlkeleri

Ders, gemi mühendisliğinin temel kavramlarını gemi formundan hareketle vermektedir. İşlevin, çevrenin form üzerindeki etkilerini göstermekle, formun tasarıma göre değişiminin sınırlarını anlatmaktadır. Ayrıca tasarımcıya bazı temel hesaplamalar yardımıyla işini iyileştirme imkanlarını da tanıtmaktadır.


YD 504  Yat Yapım Yöntemleri ve Malzemeleri

Tekne imalatında yaygın olarak kullanılan malzemelerin niteliklerinin tanıtılması, bu nitelikleri göz önüne almak suretiyle malzeme seçim problemini çözecek bilgiler verilmesi, bunlara ilaveten malzemelere göre üretim yöntemlerinin ve farklı malzemelerin bir arada kullanılmasının yollarının anlatılması, ayrıca malzeme testleri konusunda ayrıntılı bilgiler sunulması dersin içeriğini oluşturmaktadır.


YD 505  Direnç,Sevk ve Performans

Güç tahmin yöntemleri, ana makinalar, pervaneler, makinepervane uyumu, alternatif sevk donanımları, yelkenli performansı


YD 506  Yat Tasarımı Tarihi

Bu ders küçük teknelerin ve yatların erken dönemlerden bugüne kadar geçirdiği evrim üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin yatların tarihi, yapım yöntemleri, malzemeleri ve tasarımı konusunda bilgilenmelerini amaçlar.


YD 507  Bilgisayar Destekli Yat Tasarımı

Tasarım, tasarımın iyileştirilmesi, bir tekne formunun modifikasyonu, dönüştürülmesi yöntemlerinin bir profesyonel bir yazılım eşliğinde uygulamalı olarak anlatılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ders kapsamında ayrıca, denizel yazılımların temelleri ve kullanılan terminoloji hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.


YD 508  Yatlar için İçmekan Malzemeleri, Bileşenleri ve Uygulamaları

Bu ders, özel hizmet tekneleri haricindeki, yelkenli ve motoryatlar gibi gezi teknelerinin yaşam alanları olan oturma ve yeme çevreleri, yatma bölümleri, kuzine ve pişirme alanları, içmekanlardaki banyo gibi ıslak hacimler, ıslak ve kuru depolama hacimleri gibi yaşama alanlarının tasarımındaki uygun malzeme seçimi ve kullanımına odaklanmaktadır. Ders programı çerçecesinde yapacakaları ödev, uygulama ve sunumlar öğrencilere kazanmış oldukları bilgi birikimini doğru yat içmekan projelerine kolaylıkla aktarabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.


YD 509  Yaratıcılık ve İşlevsel Sistem Tasarımı

• Bu ders, özel hizmet tekneleri haricindeki, yelkenli ve motoryatlar gibi gezi teknelerinin yaşam alanları olan oturma ve yeme çevreleri, yatma bölümleri, kuzine ve pişirme alanları, içmekanlardaki banyo gibi ıslak hacimler, ıslak ve kuru depolama hacimleri gibi yaşama alanlarının tasarımındaki uygun malzeme seçimi ve kullanımına odaklanmaktadır. Ders programı çerçecesinde yapacakaları ödev, uygulama ve sunumlar öğrencilere kazanmış oldukları bilgi birikimini doğru yat içmekan projelerine kolaylıkla aktarabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.


YD 510  Ergonomi ve Güvenlik

Dersin içeriğini, güvenliğin sağlanabilmesi için insan davranışları, ergonomi ve mevzuat ilişkileri oluşturur.