Dersler


FFD 601  Tasarım, Sanat, Kültür, Tarih

Sanat tarihi ve tasarım tarihi her ikisi de kendi iç dinamiklerine sahip alanlardır ve bu iki tarihsel olgunun kavranması bireysel sanat ve tasarım işleriyle ilgili anlayış geliştirme konusunda katkı sağlar. Çalışmaların meydana geldiği daha geniş kültürel ve tarihsel bağlam, her iki sanatsal disiplinde de görülen, kuşakların kendinden önce gelenlerle yarış içinde olduğu ve ona karşı tepki geliştirdiği içsel gelişimlerinden ayrı olarak dikkate alınmalıdır.Ders “sanatsal” ve “kültürel tarih” yaklaşımlarını birleştirme yolları aramış olan önde gelen yazarları konu alacaktır. Sanat tarihi alanında geleneksel bir araştırma biçimi olarak, Winckelmann, Panofsky ve Gombrich gibi sanat tarihçilerinin yayınlarının çalışılmasıyla döneme başlanacaktır. Dönemin ikinci yarısında güncel tarihçilerin tasarım araştırma metodlarının, kendinden önceki akademisyenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu değerlendirilecektir.


FFD 602  Tasarımda Tümleşik Yaklaşımlar

Bu ders araştırma tabanlı bir ders olup, hem kuramsal hem de kuram-uygulama yönünde götürülebilir. Ders kapsamında; tasarımın farklı alanlarına ilişkin kavramlar, kuramsal çerçeveleri ve yakın zamandaki gelişmeleri tarihsel bir perspektif yoluyla sunulacak ve bu bilgiler dogrultusunda tümleşik yaklaşımlar ele alınacaktır. Çok yönlü bir tasarım anlayışı ve becerisi geliştirme amacının yanısıra disiplinlerarası takım çalışmasının önemi, gerekliliği ve yapılandırmasına yönelik ortak bir bilgi ve dil oluşturulması konularının, ögrenciler tarafından kavranılması ve tartışılması dersin temel çıktılarıdır.


FFD 695  Seminer

Öğrenciler ve tez danışmanlarının birebir iletişimiyle bitirme tezinin yöntem, amaç, kapsam ve kaynaklarının belirginleştirilmesi amaçlı ön hazırlık


FFD 697  Yeterlik Sınavı

Ögrencinin doktora egitimi boyunca aldıgı bütün derslerden olusacak bir yeterlilik sınavına hazırlanması.


FFD 698  Tez Önerisi

Öğrenciler danışmanlarıyla çalışarak, tasarım alanına özgün bir katkıda bulunma potansiyeli gösteren bir tez önerisi geliştireceklerdir


FFD 699  Doktora Tezi

Bu derste temel olarak tasarım alanında bilimsel katkı sağlayacak araştırma yapma ve akademik tez yazma ile ilgili biçimsel ve içeriksel ilkeler incelenecektir.


Seçmeli Dersler


FFD 651  Sanat ve Tasarım Anlatıları

Ders sanat ve tasarım nesne ve deneyimlerine yönelik anlatılar ve çapraz anlatılar çerçevesinde, özellikle modern düşünce ve post-yapısalcı bakış açısına yön veren kuramsal ve eleştirel analizleri içermektedir.


FFD 652  Akıllı Giysi Tasarımları ve Teknolojileri

Ders kapsamında akıllı yapılar ve giysiler ile ilgili sunumlar, makaleler paylaşılacak ve raporlar hazırlanacaktır.


FFD 653  Tarihsel Avangart: Mimarlık ve Sanat

En önemli avangart sanat ve mimarlık akımları, sanatta ve mimarlık alanlarında dünyaya ilişkin algımızı değiştiren yeni temsil tekniklerinin ortaya çıkması, resimin bir “siyah kare”ye indirgenmesinin sanata olan etkileri, ütopik kent tasarımları ve karşı-sanat fikri.


FFD 654  Betimleme Beden ve Politika

Beden, son yıllar içinde disiplinlerarası bir inceleme alanı haline gelmiştir. Bu derste, bedenlerimizin sosyal, politik ve teknolojik kuvvetlerce nasıl şekillendirildiğini tanımlayan ve sorunsallaştıran kuramlar incelenecektir. Deneyimlerin şekillendirilmesi söz konusu olduğunda, tasarım, toplumların düzenlenmesinde özellikle önemli bir role sahiptir. Beden, tasarım teknokültürümüzde temsilin ve politik tartışmaların sahnesidir. Ders, bedeni kuramsal ve uygulamalı olmak üzere farklı bağlamlarda ele alan haftalık konular halinde düzenlenmiştir.


FFD 655  Kitlesel Kişiselleştirme ve Inovatif (Yenilikçi) Ürün Geliştirme

Günümüzde pazarda ve tüketici taleplerinde yaşanan değişimler, kişiselleştirilmiş ürünlere duyulan ihtiyacı belirgin hale getirmiş, gelişen teknolojinin getirdiği avantajlar ile birlikte pek çok alanda yeni oluşumlar gündeme gelmiştir. Kişiselleştirme kavramı son dönemde özellikle kitlesel kişiselleştirme (mass customization) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konu hem üretim, hem hizmet sektöründe hızla gelişerek, tasarım alanında da tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Bu ders kapsamında kitlesel kişiselleştirme ve inovasyon kavramları ele alınarak, özellikle tasarım disiplinleri ile ilgili incelemelere ve uygulamalara yer verilir. Kitlesel kişiselleştirme konusundaki güncel değişimler ve trendler analiz edilerek, moda tasarımı gibi belli tasarım alanlarına yönelik kişiselleştirilmiş ve/veya yenilikçi (inovatif) ürün geliştirme ile ilgili araçlar ve yöntemler incelenir. \n


FFD 656  Çevre-Davranış Çalışmaları

Bu ders, insanlar ve gündelik sosyal ve fiziksel çevreleri arasındaki iletişimi detaylı şekilde inceler. Konular arasında, çevresel algı ve biliş, kişisel alan ve teritoriyellik gibi mekânsal davranışları, çalıştığımız, öğrenim gördüğümüz mekanlar gibi yaşadığımız fiziksel çevreler ve bu konuların çeşitli tasarım ortamlarına nasıl uygulanabileceği bulunmaktadır.


FFD 657  Sanat, İllüzyon, Düşgücü ve Yaratıcılık

Bu derste Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramı ve modern toplumlarda çağdaş sanatlar ile ilgili konular üzerinde durulacaktır.


FFD 658  Teknoloji ve Tasarım

Bu ders teknolojinin farklı tasarım alanlarında, günlük yaşamda, tasarlanmış çevremizde ve gelecekte kullanımının felsefi ve politik bakış açılarıyla tartışılmasını amaçlar. İlgili alanlardaki okumalar ve tartışmalar dersin temel yöntemini oluşturacaktır.


FFD 659  Lif Sanatı ve Yaratıcı Uygulamalar

Bu ders lif sanatı ve yaratıcı uygulamalara dayalı deneysel bir derstir. Lif sanatı ile ilgili objelerin yaratılmasında deneysel teknikler ve farklı materyallerin kullanımını kapsar.


FFD 660  Batı Düşünce Tarihi

Bu derste yalnızca politika veya felsefe gibi tek bir düşünce alanıyla değil, düşünsel evrenin kapsadığı alanların çoğu ile ilgilenilmiştir.Özellikle bilimdeki yeni düşüncelere , üsluplaşmış edebiyat akımlarına ve sanatsal değişikliklere önem verilmiştir.


FFD 661  Sanat, Bilim ve Tasarım

Bu ders araştırma tabanlı bir ders olup, hem kuramsal yönde, hem de kuram-uygulama yönünde götürülebilir. Ders, sanat ve bilimin akademik bağlamda işbirliği üzerinden gelişen displinlerarası bir ilgiyle tasarım araştırmalarına yeni bir bakış kazandırmak için tasarlanmıştır. Dersin ana araçları ilgili literatürlerin okumaları, film gösterimleri ve yapılacak tartışmalardır.


FFD 662  Yenilikçi Tasarım Araştırmaları

Bu derste tasarım ve tasarım araştırmaları literatürü ve farklı disiplinlerde kullanılan araştırma yöntemleri incelenecektir. Ayrıca belirlenen bir alanda tasarım araştırma yöntemlerine katkıda bulunulması veya yeni tasarım araştırmaları alanları bulunması beklenmektedir.