Dersler


FFD 505  Tasarım Semineri

Bu seminer dersinin özündeki yaklaşım, Fakülte ve Yüksek Lisans programının eğitim kadrosundaki ve dolayısıyla da farklı tasarım alanlarının entegrasyonundaki özgünlüğü vurgulamaktır. Dersin temel içeriği, tasarıma insan çevresini yaratan ve örgütleyen düşünce ve pratikleri birleştiren tümden-kapsayıcı bir alan olarak yaklaşmaktır.


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


FFD 506  Yüksek Lisans Tasarım Stüdyosu

Bu ders farklı tasarım disiplinlerine özgü ürün, hizmet ve sistemlere dair bir grup ve bir bireysel tasarım projelerinden oluşur. Öğrenciler konsept geliştirmeden nihai tasarım ürünlerine uzanan ikna edici sanal ve gerçek sunum ve modellerini üretirler. Bu projelerin niteliği sosyal sorumluluk ve kamusal kullanım ölçeklerinden ticari tescil ve patent uygulamalarına, araştırma geliştirme projelerinden yenilik uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze oluşturur.


GSSS 595  Seminer

Danışmanlar ve öğrenciler önceki araştırmaları yazım kuralları açısından değerlendirebilecek ve ,eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayacaklardır. Öğrenci, kendisine atanan hocası ile birlikte alanında bağımsız çalışma yapar ve bir makale/rapor hazırlar.


GSSS 599  Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma tasarımı kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma tasarımı çerçevesinde veri toplanmakta ve çalışmanın kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.


Seçmeli Dersler


FFD 501  Tasarım Araştırma Yöntemleri

Bu derste öğrenciler, tasarım araştırması ile ilgili tarih, ana özellikler, ‘araştırma ve pratik’ ilişkileri, araştırmada pozisyon alma, teorik perspektif yaratma, yöntembilim ve yöntemler gibi konuları içeren makaleler ve kitaplardan bölümler okurlar. Yaptıkları bu okumalar üzerine dersin Ödev, Sunum ve Arazi Çalışması gerekliliklerini; kısa raporlar yazarak, sözlü sunumlar yaparak ve araştırma tekniklerini uygulayarak yerine getirirler. Bunun yanı sıra kendi tez konuları üzerine araştırma yaptıkları bir Projeyi de bir diğer ders gerekliliği olarak yürütürler.


FFD 502  Sanat ve Tasarımda Güncel Konular

Bu dersin özü, sanat ve tasarımın farklı disiplinlerine ait araştırma konuları ve tarih yazımından oluşur. Farklı yüksek lisans tezlerine dâhil olduğu üzere, sanat ve tasarım objelerine ait bir türü belirlemek ve tanımlamak, tasarım aktivitesini bir bağlama oturtmak ve bunların tarihsel koşullarını günümüzün bir meselesi olarak ele almak bu dersin içeriğine dâhildir.


FFD 503  Tasarım Temsil Kuramları I

Bu ders tasarımla yapısalcılık sonrası kuramları, psikoanaliz, feminist eleştiri ve postkolonyal pozisyonları içeren çağdaş kültür söylemleri arasındaki ilişkileri irdeler.


FFD 507  Tez İçin Araştırma

Öğrenciler ve tez danışmanlarının birebir iletişimiyle bitirme tezinin metot, amaç, kapsam ve kaynaklarının belirginleştirilmesi amaçlı ön hazırlık


FFD 509  Tasarımda Etik ve Sosyal Sorumluluk

Bu ders öğrencinin tasarımda sorumluluk ve çevre konusunda deneyim kazanmasını amaçlar; etik ve evrensel tasarım ile sürdürülebilirlik konularını tartışır.


FFD 510  Bireysel Çalışma

Seçilen çalışma konusu çerçevesinde uygulama teknik detayları toplayıp, değerlendirme ve gerekli malzeme bilgisini edinme gibi gerekli tüm fiziksel ve sosyolojik verilerin toplanmasında öğrenciye araştırma sürecinde uygun teknik ve yöntem seçmede rehberlik ederek, onu araştırma yapabilme konusunda yetkin kılar.


FFD 511  Araştırma Yöntemleri

Bu ders öğrencilerin araştırma deneyimi kazanmasını amaçlar ve tasarımda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini irdeler.


FFD 551  Mekansal Pratikler

Eleştirel mekân kuramlarının tartışmaları ve bu tartışmalar ışığında özgül bir kent ya da mimari mekânın okuması.


FFD 555  Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları

Bu derste öğrenciler sanat, felsefe, bilim ve kavramsal tasarım kuramları ve pratiği ile ilgili okumalar, eleştiriler ve tartışmalar yaparak geleceğe yönelik yaşam olanakları ve çevreleri üzerine özgün tasarım fikirler ve ideojiler ortaya çıkartacaklardır.


FFD 557  Ekolojik ve Biyo-İklimsel Tasarım

Bu ders, eko sistemi, ekolojik yapım yöntemlerini, bioiklimsel tasarımı, çevresel problemleri, hava kirliliğini, su kirliliğini, ses kirliliğini ve katı atıkları içeren kirliliği inceler, tartışır ve araştırır. Ek olarak, bu ders, çevre ile etkileşim ve insan ilişkilerinde ekolojik prensiplerin araştırılması için yol gösterir.


FFD 563  Sanat, Tasarım ve Kent

Modernizmden günümüze kent, sanat ve tasarım ilişkisine dair gelişen söylemleri anlamak ve verili bir kent mekanını bunlar bağlamında çözümlemek.


FFD 566  Trend Kataloğu Projesi

Bu derste öğrenciler bireysel olarak yürüttükleri bir araştırma ile çağdaş sanat ve tasarım dünyasında güncel kaynaklar üzerinden günümüzün tasarım gündemine oturan konuları belirlerler. Bu saptama ve gözlem üzerinden moda endüstrisinde geçerli olan pazarlarda kullanılmak üzere, geleceğe yönelik eğilimleri kavramsallaştırır ve görselleştirirler.


FFD 568  Çağdaş Modada Geriye Bakış

Modanın tarihsel etkilerini günümüz modasındaki etkileri bağlamında yorumlamak için 20 .yüzyıla damgasını vuran sosyal değişimler, sanat akımları, tasarımcılar, moda nesneler ve kullanıcıların görsel dünyasının kavramsal olarak incelenmesi


FFD 569  Tasarımda İleri Malzemeler

Çağdaş malzemeler ve bunların tasarımda oluşturduğu fırsatların değelendirilmesi. Tasarımda yenilikçi malzeme uygulamalarının ayrıntılı örneklerle işlenmesi. Malzeme teknolojilerinde en güncel araştırmalardan örnekler ve bunların tasarımla ilişkilendirilmesi.


FFD 571  Yazınsal Mekanlar

Ders kapsamında, edebiyatın araçlarını kullanarak mekânı eleştirel okuma ve yeniden yorumlama aracılığıyla iki farklı disiplinin arakesitinde yeni bilgiler aranacaktır. Edebiyat, mekanı anlamanın diğer yollarını keşfetmek için bir esinlenme kaynağı olarak kullanılacaktır.


FFD 572  Yaratıcılık ve Tasarım Yönetimi

Bu ders tasarımla yaratıcılık ve tasarım yönetimi arasındaki ilişkileri irdeler.