Dersler


PSIR 605  Karşılaştırmalı Siyaset

Bu ders, öğrencilere siyasi kurumları, siyasi kültürü, siyasi davranışı ve siyasi süreçleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla tanıtır. Öğrenciler, karşılaştırmalı siyasette kullanılan temel kuramları, yöntemleri ve kavramları öğreneceklerdir.


PSIR 601  Araştırma Yöntemleri

Bu ders, öğrencilere nitel, nicel ve siyaset bilimindeki karma yöntemleri tanıtır. Öğrenciler, hipotez, değişken, örnek olay, karşılaştırmalı yöntem, deney ve söylem analizi gibi terimleri öğrenebileceklerdir. Tüm öğrencilerin derse haftalık okumaları yapmış olarak gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılmaları beklenmektedir. \nAyrıca akademik dürüstlük esastır. Üniversitemiz bu konuya önem vermektedir. İntihalin hiçbir türlüsü hoşgörülmeyecektir. Akademik dürüstlük ilkesini ihlal eden öğrenciler, disiplin yönetmeliğine tabii tutulurlar.


PSIR 603  Siyaset Teorisi

Bu ders özellikle doktora programı öğrencileri için tasarlanmıştır ve Siyaset Teorisi alanının temel dersini oluşturmaktadır. Dersin temel amacı ilgili alandaki yeterlilik sınavlarına hazırlıkta öğrencilere yardımcı olmaktır. Bu derste modern ve çağdaş siyaset teorisinde etki ve tartışma yaratan kilit metinlere odaklanacağız. Modern demokrasinin tanımlayıcı özelliğine, yani hem teoride hem de pratikte her zaman büyük ihtilaf konusu olan özgürlük/anayasacılık ve demokrasi/halk egemenliği arasındaki gerilime özellikle dikkat edilecektir. Modern ve çağdaş düşünürler/yazarlar arasında bu ikisinin modern demokrasinin özünü oluşturduğuna dair genel bir anlaşma var gibidir. Yine de, göreceğimiz gibi, özgürlük ve demokrasi arasındaki uygun dengenin ne olduğuna dair bir anlaşmazlık da mevcuttur. Modern ve çağdaş siyaset teorisinin önde gelen düşünürlerinin/yazarlarının çalışmalarından yaralanarak şu soruları tartışacağız: Özgürlük ve demokrasi arasındaki ilişki nedir? Demokrasi ve özgürlük çatışır mı? Evetse, neden ve nasıl?Ya da demokrasi ve özgürlük birbirlerini gerektirirler mi?


PSIR 602  Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular

Bu ders, güncel Uluslararası İlişkiler literatürü ve alandaki araştırma konuları ile ilgili bilgi sunmaktadır.


PSIR 697  Bireysel Çalışma

Bu dersin amacı öğrenciye siyaset bilimi literatürünü derinlemesine çalışma fırsatı sağlamaktır.


PSIR 699  Doktora Tezi

Doktora adayı doktora danışmanının gözetiminde ve yönlendirmesinde siyaset biliminin incelediği konulardan birini seçerek doktora tezi yazar. Doktora danışmanının da onayıyla tez konusunun seçimi ve araştırma önerisinin hazırlanması hususundaki sorumluluk doktora adayına aittir. Öğrenci ilgili nitel ya da nicel metotlar kullanarak, kuramsal temellere dayanan bir analiz hazırlar. Tezin yazım kurallarının ilgili yönetmeliklere uygun olması gerekir.


Seçmeli Dersler