Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


PSIR 503  Karşılaştırmalı Siyaset


PSIR 502  Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu ders, uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve analitik yaklaşımlar hakkında akademik bir çerçeve sunmaktadır.


GSSS 595  Seminer

Danışmanlar ve öğrenciler önceki araştırmaları yazım kuralları açısından değerlendirebilecek ve ,eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayacaklardır. Öğrenci, kendisine atanan hocası ile birlikte alanında bağımsız çalışma yapar ve bir makale/rapor hazırlar.


GSSS 599  Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma tasarımı kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma tasarımı çerçevesinde veri toplanmakta ve çalışmanın kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.


Seçmeli Dersler


PSIR 504  Küresel Politikada Çağdaş Tartışmalar


PSIR 505  Politik Teori


PSIR 506  Türkiye-AB İlişkileri


PSIR 509  Avrupa Birliği'nin Dış İlişkileri


PSIR 511  Avrupa Siyasi Tarihi


PSIR 514  Avrupa Birliği Politikaları


PSIR 531  Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası


PSIR 551  Türk Siyasal Hayatı Semineri

Derste tartışılacak konular arasında siyasal kültür, sivil toplum, siyasi liderler ve Türkiye’de demokrasinin sorunları yer almaktadır.


PSIR 552  Uluslararası İlişkilerde Geleneksel Güvenlik

Bu derste öncelikle, uluslararası ilişkilerin ve güvenlik mevhumunun kavramsal ve teorik altyapısına temas edilecektir. Öğrenimlerinin daha önce evrelerinden, öğrencilerin bu kavramsal ve teorik boyutlara belli bir aşinalık kazanmış oldukları farz edilmektedir. Dolayısıyla, ağırlık süratle uluslararası ve geleneksel güvenliğin güncel konularına kayacaktır. Dönemin ilk 11 haftasında dersin öğretim sistematiği, Öğretim Görevlisi’nin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya çalışmaları beklenmektedir. Dönemin son üç haftasındaki dersler ise, öğrencilerin sınıfın önünde görsel materyalle desteklenmiş sözlü takdim yapmaları istenecektir. Bu amaçla, Öğretim Görevlisi tarafından belirlenen uluslararası güvenliğin mevcut ve geleceğe yönelik sorunları arasından her öğrencinin bir takdim konusu seçmesi istenecektir. Devamında hazırlanacak takdim bir grup çalışması olmayacak ve her öğrencinin kendi takdimini hazırlaması ve sunması gerekecektir. Başkalarına ait çalışma veya fikirlerin referans göstermeden ödünç alınması ve kullanılmasına izin verilmeyecektir. Takdimlerine yönelik araştırma ve hazırlık safhasında, öğrencilerin dersin Öğretim Görevlisi ile bir araya gelerek çalışmalarını birlikte gözden geçirmeleri önerilmektedir. Devam durumu ve sınıf tartışmalarına katılımın dönem sonu notu üzerinde %25 ağırlığı olacaktır. Yazılı final sınavının ağırlığı %40, sınıfta yapılacak sunumun ağırlığı ise %35 olacaktır. Final sınavında, öğrencilerin sorumlu oldukları okuma materyali, sınıf tartışmaları ve diğer öğrencilerin yaptığı takdimler bağlamındaki bilgileri ile bunlar hakkında yorum yaparak kağıda dökebilme seviyeleri ölçülecektir.


PSIR 553  Azınlıklar Siyaseti

Bu derste öğrenciler özellikle Avrupa’daki gelişmeler üzerinden azınlık siyasetinin analitik bir şekilde incelenmesiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitimini geliştirecektir. Bunun temel sebebi, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve gelişiminin modern Avrupa siyasi tarihinden ayrılamaz oluşudur. Özellikle iki dünya savaşıyla Avrupa devletleri ve bu devletlerin etnik, dilsel ve dini azınlıklarının gelişimi söz konusudur. Sonuç olarak, Avrupa bugünlerde, müdahil olan Avrupa Konseyi, AGİT ve AB gibi uluslararası örgütlerle, etnik gruplararası siyasetin büyük bir karışıklığı oluşturduğu bir uzamı temsil ediyor. Öğrencilerden (1) belirlenen okumaları yapmaları, (2) derslere gelmeleri, (3) bireysel araştırma projelerini sunmaları ve (4) bireysel araştırma projeleri (IRP) üzerine analitik makaleler yazmaları beklenmektedir.


PSIR 554  Kamuoyu

Öğrenciler dünya kamuoyunun yapısını ve dinamklerini tartışırlar.


PSIR 555  Dış Politika Analizi

Yüksek lisans seviyesindeki bu ders, devletlerin iktisadi ve siyasi dış politika amaçlarını gerçekleştirme kapasitesini incelemektedir. Ayrıca insane hakları, dış politika ve diplomasi arasındaki ilişkiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektedir.


PSIR 556  Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular

Bu dersi alacak öğrencilerin, öğrenimlerinin daha önce evrelerinde uluslararası ilişkilerin bu kavramsal ve teorik boyutlarına belli bir aşinalık kazanmış oldukları farz edilmektedir. Dolayısıyla, dersin ağırlığı uluslararası ilişkilerin güncel konu ve tartışmaları üzerinde olacaktır. Dersin metodolojisi, öğretim üyesinin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya çalışmaları beklenmektedir. Öğrencilerin, kendilerinden beklenen okumaları yapıp yapmadıklarını ölçmek için dönem boyunca en az dört adet sürpriz sınav yapılacaktır. Her hafta işlenecek konular ders programında belirtilmiştir. Okuma listeleri ise, güncel konu ve tartışmalar hakkındaki mümkün olan en yeni materyalin sınıfta tartışılabilmesini teminen, her bir konunun işlenmesinden takribi bir hafta öncesinde blackboard üzerinden öğrencilerle paylaşılacaktır. Dolayısıyla, öğrencilerin derse ait blackboard sayfasını sık sık ziyaret ederek, yeni okuma materyalini ulaşmaları ve bunları okumaları beklenmektedir. Tüm derslerde hazır bulunarak ve sınıftaki tartışmalara katılarak, ayrıca okuma materyalini okuyarak elde edilen bakış açısı ve bilgilerin ölçülmesi, dersin ana değerlendirme kıstasını oluşturacaktır. Dolayısıyla, devam durumunun ve sınıf tartışmalarına katılımın dönem sonu notu üzerinde %30 ağırlığı olacaktır. Sürpriz sınavlardan alınan puanların yıl sonu notu üzerindeli etkisi %10 olacaktır. Yazılı olarak yapılacak ara sınav ve final sınavının ağırlığı ise %30’ar olacaktır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin sorumlu oldukları okuma materyali, sınıf tartışmaları bağlamındaki bilgileri ve bunlar hakkında yorum yapabilme seviyeleri ölçülecektir. Bu dersi alacak öğrencilerin, öğrenimlerinin daha önce evrelerinde uluslararası ilişkilerin bu kavramsal ve teorik boyutlarına belli bir aşinalık kazanmış oldukları farz edilmektedir. Dolayısıyla, dersin ağırlığı uluslararası ilişkilerin güncel konu ve tartışmaları üzerinde olacaktır. Dersin metodolojisi, öğretim üyesinin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya çalışmaları beklenmektedir. Öğrencilerin, kendilerinden beklenen okumaları yapıp yapmadıklarını ölçmek için dönem boyunca en az dört adet sürpriz sınav yapılacaktır. Her hafta işlenecek konular ders programında belirtilmiştir. Okuma listeleri ise, güncel konu ve tartışmalar hakkındaki mümkün olan en yeni materyalin sınıfta tartışılabilmesini teminen, her bir konunun işlenmesinden takribi bir hafta öncesinde blackboard üzerinden öğrencilerle paylaşılacaktır. Dolayısıyla, öğrencilerin derse ait blackboard sayfasını sık sık ziyaret ederek, yeni okuma materyalini ulaşmaları ve bunları okumaları beklenmektedir. Tüm derslerde hazır bulunarak ve sınıftaki tartışmalara katılarak, ayrıca okuma materyalini okuyarak elde edilen bakış açısı ve bilgilerin ölçülmesi, dersin ana değerlendirme kıstasını oluşturacaktır. Dolayısıyla, devam durumunun ve sınıf tartışmalarına katılımın dönem sonu notu üzerinde %30 ağırlığı olacaktır. Sürpriz sınavlardan alınan puanların yıl sonu notu üzerindeli etkisi %10 olacaktır. Yazılı olarak yapılacak ara sınav ve final sınavının ağırlığı ise %30’ar olacaktır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin sorumlu oldukları okuma materyali, sınıf tartışmaları bağlamındaki bilgileri ve bunlar hakkında yorum yapabilme seviyeleri ölçülecektir.


PSIR 557  Uluslararası Göç

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı bütünleşme tanımlarının incelenmesi (5) Bütünleşmenin sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi


PSIR 558  Ortadoğu Politikası

Bu derste Orta Doğu’nun tarihsel gelişimi özellikle Birinci Dünya Savaşı yani Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile incelenip, Batılı güçlerin Ortadoğu politikasındaki etkisine bakılacaktır. İsrail’in kuruluşu ve Arap-İsrail Savaşları günümüz Ortadoğu politikalarını anlamamıza ışık tutacaktır. Ayrıca siyasi İslam’ın ilerleyişi ve petrol ekonomisinin bölgeye etkisi incelenecektir.


PSIR 559  Türk Siyasi Düşünce Tarihi

Ders kapsamında, özellikle liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, islamcılık, sosyalizm ve feminizm gibi siyasi akımların dönüşümü üzerinde durulacaktır.


PSIR 560  Toplumsal Cinsiyet Politikaları

Temsil, siyasi katılım, kadınların, erkeklerin ve LGBT bireylerin örgütleri ve ekonomik dağılım gibi konular cinsiyet temelli olarak tartışılacaktır. Ayrıca, farklı ülkelerin karşılaştırılması öğrencilere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin cinsiyet hakkındaki tutumlarına ilişkin bilgi verecektir.


PSIR 561  Dünya Politikasında Kafkaslar

Dünya Politikasında Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.


PSIR 562  Modern Çağda Sanat ve Siyaset

Bu derste kronolojik bir çizgi takip edilerek modernleşme, ulus-devletin inşa süreci, milliyetçilik, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, diktatörlükler, ideolojiler, Soğuk Savaş, geç-sanayileşme, kimlik siyaseti, küreselleşme, ulus-ötesicilik gibi temalar çerçevesinde sanat alanı ile siyasetin etkileşimleri incelenecektir.