Dersler


HUK 501  Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Dersin içeriği öğrencileri bilim etiği, araştirma yöntemleri, ampirik araştirma tasarimi, uygulamasi ve veri analizi konularinda eğitmektir


SBE 597  Dönem Projesi

Öğrenciler, danışmanının kılavuzluğunda güncel teori ve konular üzerine bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, çalışma konusuna ilişkin teorik bilgisine ve mevcut uygulamalara temellenen bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.


HUK 558  Viyana Satım Sözleşmesi (CISG)

Viyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.


Seçmeli Dersler


HUK 502  Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme

Bu dersin içeriğini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin esasları oluşturacaktır.


HUK 503  İş Hukukunda Altişverenlik

Bu dersin içeriğini, dünyada ve Türkiye’de “alt işverenlik(taşeronlaşma)”olgusunun İş Hukuku ve işçi haklarına etkisinin irdelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, iş hukukunda işçi, işveren ve alt işveren kavramları, iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işverenin hak ve borçları ile iş ilişkisinde alt işverenin varlığının bu hak ve borçlara hukuki etkisi, alt işverenliğin yasal koşulları ve muvazaa, iş hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde alt işverenlik(taşeronlaşma) olgusunun, işçinin temel hak ve özgürlükleri ile sosyal haklarına etkileri olarak belirtilebilir.


HUK 505  Deniz Ticareti Sözleşmeleri

Bu dersin içeriğini, Deniz Ticareti Sözleşmelerinin türleri, Deniz Ticareti Sözleşmelerine uygulanan ulusal ve uluslararası mevzuat, Denizde Taşıma Senetleri, Deniz Ticareti Sözleşmelerine konu olan menfaatlerin çeşitli rizikolara karşı sigortalanması ve Deniz Ticareti Sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü yolları oluşturacaktır.


HUK 507  Ticari Tahkim Hukuku

Tahkim, Milletlerarası Tahkim, Uyuşmazlık çözüm türü olarak tahkim,New York Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi,ICSID


HUK 509  Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Bu dersin tanımını anonim ortaklıklarda yönetim kurullarının oluşumu, yönetim kurulu üyesi olabilmenin koşulları, yönetim kurulunun işlevleri ve işleyişi, tek kişilik anonim ortaklıklarda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun esasları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi ve yönetim kurullarının elektronik ortamda toplanması konuları oluşturacaktır.


HUK 551  İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması

Dersin amacı doğrultusunda öncelikle psikolojik tacizin kavramsal analizi yapılacak, farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeler incelenecek ve işverenin işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma borcu üzerinde durulacaktır. Devamında mağdur işçilerin kullanabilecekleri haklar olan, zararı tazmin hakkı, iş sözleşmesini fesih hakkı ve çalışmaktan kaçınma hakkının yasal dayanakları incelenerek, bu konuda varsa yasal boşlukların doldurulması için nasıl bir ek düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Tüm bu süreçte ülkemizdeki bugüne kadar verilen az sayıda yargı kararları ile yurtdışı yargı kararları örnekleri incelenecektir.


HUK 552  İnternet Hukuku

Bu dersin içeriğini, e-ortam; e-devlet ve e-ticaret, elektronik sözleşmeler, internet ortamında haksız rekabet, fikri mülkiyet ve kişilik hakları ihlallerinin incelenmesi oluşturacaktır.


HUK 553  Hukukçular İçin Meslek Etiği ve Sorumluluk

Bu dersin içeriğini, hakim, savcı ve avukatların gerek ulusal, gerek uluslararası hukuk çerçevesinde uymakla yükümlü oldukları mesleki kurallar ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır


HUK 554  Çek Hukuku

Bu dersin içeriğini, çek kavramı, çekle ilgili mevzuat, çeke benzeyen senetler, çekin şekli, çekin unsurları, çekin keşidesi, çekin devri, çekin ödenmesi, çekin ödenmesi için yapılması gerekenler, karşılıksız çek, çekin karşılıksız çıkmasının sonuçları, çekin ziyaı ve iptali oluşturmaktadır.


HUK 555  Güvenceli Esneklik Uygulamaları ve Hukuki Sonuçları

Dersin amacı doğrultusunda öncelikle güvenceli esnekliğin kavramsal analizi yapılacak, kavramın doğuşu ve farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere yansıması incelenecektir. Devamında Türk iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda esneklik ve güvence çeşitleri üzerinde durularak, buna ilişkin düzenlemeler detaylı olarak ele alınacaktır. 4857 sayılı yasa ile mevzuatımıza dahil olan atipik çalışma türleri ile üzerinde çokca tartışılan iş güvencesi ve kıdem tazminatı fonu konulardan bazılarıdır.


HUK 556  İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları

Bu dersin içeriğini, sağlık hakkı kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kavramı, karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği, ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO(Dünya Sağlık Örgütü) sözleşme ve bildirgeleri, işverenin işçiyi koruma borcu ve hukuki sorumluluğu, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve görev ve yetkileri, meslek odaları görev ve yetkileri, iş denetim örgütü ve müfettişler, işyerinde örgütlenmesi ve yaptırımların hukuki değerlendirmesi konuları oluşturmaktadır.


HUK 557  Toplu İş Hukuku

Bu dersin içeriğini, iş ilişkisinde iş sözleşmesinin toplu olarak bağıtlanması ve işçilik haklarının toplu eylemle korunması anlamında toplu iş ilişkileri, toplu iş görüşmeleri süreci, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları, sendikaların ortaya çıkmasının ve hukuken kabul edilmesinin Dünya’da ve Türkiye’de tarihi, toplu iş sözleşme süreci, grev ve lokavtla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, Türk hukukunun ILO sözleşmeleri ve karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır.


HUK 560  Avrupa Birliği Sigorta Hukuku

Bu dersin içeriğini, Avrupa Birliği’nde ve Avrupa’daki gelişmiş ülkeler ile Türkiye’deki sigorta kurum ve kuruluşları ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerinin incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, Avrupa Birliği Sigorta Hukuku Mevzuatı ve Yapısal Özellikleri, Türk Sigortacılık Sisteminin Yasal Boyutu ve Yapısal Analizi, Sigorta Kuruluş ve Kurumları, Elektronik Sigorta ve Elektronik Reasürans İşlemleri, Rekabet Kuralları Açısından Sigorta ve Reasürans Sektörleri ve Sigortacılıkta Tahkim olarak sıralanabilir.


HUK 561  Avrupa Birliğinde Serbest Dolaşım

AB’nde serbest dolaşıma ilişkin temel konular anlatılacak ve takiben Türkiye’nin durumu ele alınacaktır.


HUK 562  Rekabet Hukuku

Rekabet, Uyumlu Eylem, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması


HUK 563  Sosyal Sigorta Dalları

Dersin amacı doğrultusunda sosyal güvenlik ve sosyal risk kavramı üzerinde durulacak, sosyal sigortaların özellikleri, işveren yükümlülükleri ve sosyal güvenliğin kapsamı incelenecektir. Sonra sırasıyla, kısa vadeli sigorta kolları olan iş kazası ve meslek haslatığı sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası üzerinde durulacaktır.


HUK 564  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları

AİHS ve getirdiği koruma sistemi; özel hukuk alanında AİHS; “medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar” gibi sözleşme içi kavramlar; kararların icrası ve iç hukuk ilişkisi.


HUK 565  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Türkiye’de yabancı sermaye yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. Aynı şekilde, Türk yatırımcılar yurtdışında yatırım yapmakta ve birçok proje gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, yabancı sermaye yatırımlarının korunması büyük bir önem kazanmıştır. Yabancı sermaye yatırımlarının korunması, milli kanunlarla; ikili ve çok taraflı yatırımların korunmasına ve teşvikine ilişkin anlaşmalarla sağlanmaktır. Bu derste Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı sözleşmeler anlamında yabancı yatırım, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcıların hakları ve bu hakların korunması konuları işlenecektir. Ayrıca, yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yolları, özellikle ICSID tahkimi, hakkında bilgi verilecektir.


HUK 566  Vergi Hukukunun Sözleşmeler Hukukuna Etkisi

Vergi yükümlülüklerinin özel hukuk sözleşmelerine etkisi, vergi idaresinin özel hukuk ilişkilerini yorumlamada kullandığı kurallar ve yargı organlarının soruna yaklaşımını konu alan derstir.


HUK 567  Ticaret Hukukunun Vergisel Sorunları

Ticaret hukukunda karşılaşılan vergisel sorunların, örneklerle açıklandığı, ticari ihtilafların çözümünde vergi hukuku kurallarının yeri ve etkisinin gösterildiği derstir.


HUK 570  İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri

Derste öncelikli olarak denetim kavramı ve denetim standartları açıklanacaktır. Muhasebe aracılıyla hazırlanan temel mali tabloların karar alıcılar bakımında neler ifade ettiği üzerinde durulacaktır. Dış denetim ve vergi denetimine ilişkin hukuki düzenlemeler ele alınarak konunun hukuk boyutu ortaya konacaktır. İşletmelerin varlık, borç ve özkaynak yönetimindeki riskler üzerinde durulacak ve bu risklerin zamanında fark edilmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilecektir. İşletme satın almaları, devirleri ve birleşmelerinde önem taşıyan Durum Tespit Raporunun içeriği ve hazırlanması anlatılacaktır. Son olarak işletme denetimleri akabinde ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde uzlaşma yolu ve yargı yolu ele alınacaktır. Böylelikle işletmelerdeki denetimin hukuki yönleri konusunda bilgiler verilecektir.