MCS 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya, İdeoloji ve Temsil
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 553
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders kapsamında postyapısalcı, postMarksist ve psikoanalitik teorileri genel hatlarıyla açıklandıktan sonra ideoloji, söylem ve temsil konusuna odaklanılacaktır. Dersin amacı öğrencilere yukarıdaki teorilerin sundukları teorik çerçeveyi medya metinlerinin analizinde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • medya alanındaki temel metinleri kapsamlı ve eleştirel okumasını yapabilecektir
  • yapabilecektiryapısalcı, postyapısalcı, Marksist ve psikoanalitik teorilerindeki eleştirel yaklaşımları medya metin incelemelerinde kullanabilecektir
  • medya metinlerini anlamın kurulması, ideoloji, kimlik ve güç ilişkilerinin temsili ve yeniden üretilmesi açılarından değerlendirebilecektir
  • medya metinlerindeki anlamlandırma pratiklerinin dünya görüşümüzü nasıl yeniden kurduğu ve temsil ettiğini gösterebilecektir
  • yukarıda belirtilen eleştirel yaklaşımları kendi metinlerine uygulayabileceklerdir
Tanımı Medya çalışmalarında ideoloji, söylem ve temsil gibi konuları önde gelen teorilerin bakış açılarından ele alınacaktır. Dersin önemli bir kısmı film, televizyon programları, reklam ve gazete haberlerinden seçilecek metinleri anlamın, ideolojinin, hegemonyanın ve gücün yeniden üretilmesi bakımlarından incelemeleri içerecektir. Amaç, öğrencilerin medya metinlerini ve medyada anlam üretme süreçlerini sosyo kültürel bağlam çerçevesinde eleştirel okumaya tabi tutabilecek bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Overview of the Course
2 A general overview of the Critical Media Studies. Representation, Meaning and Language B. L.Ott and R.L. Mack (2010), “Cultural Analysis”, Critical Media Studies: An Introduction”, Oxford: Wiley-Blackwell; S. Hall (ed.) (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Open University. Myra Macdonald (2007), “Discourse and Representation” and “Discourse and Ideology”, in Exploring Media Discourse, Arnold. 9—26 and 27-51. M. Foucault (1982) The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. M. Gibson (2007), “With respect to Foucault” in Culture and Power, Oxford: Berg, 17-34.
3 Overview the Structuralism/Post-Structuralism and their influence in Communication Studies Storey (2001), “Structuralism and Post-structuralism”, Cultural Theory and Popular Culture, Essex: Prentice Hall. Terry Eagleton, “Structuralism” and “Post-Structuralism” in Literarary Theory: An Introduction, 2nd ed. Blacwell, 79-130.
4 Ideology, hegemony and power Stuart Hall (1990), “The rediscovery of ‘ideology’: return of the repressed in Media Studies” in M. Gurevitch, T. Benett, J. Curran and J. Woollacott (eds.), Culture, Society and the Media, New York: Routledge. Louis Althusser (2006), “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation)”, M.G.Durham and D. Kellner (eds.) in Media and Cultural Studies KeyWorks, 79-88. T. Schirato and S. Yell (2000) “Ideology”, Communication and Culture: An Introduction,Sage, 70-85. J. Torfing (1999), “Hegemony” in New Theories of Discourse: LCLu, Mouffe and Zizek, Blackwell, 101-119. Chris Barker (2002), “Truth, Science and Ideology” in Making Sense of Cultural Studies, Sage, 45-65.
5 Ideology, hegemony and power Stuart Hall (1990), “The rediscovery of ‘ideology’: return of the repressed in Media Studies” in M. Gurevitch, T. Benett, J. Curran and J. Woollacott (eds.), Culture, Society and the Media, New York: Routledge. Louis Althusser (2006), “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation)”, M.G.Durham and D. Kellner (eds.) in Media and Cultural Studies KeyWorks, 79-88. T. Schirato and S. Yell (2000) “Ideology”, Communication and Culture: An Introduction,Sage, 70-85. J. Torfing (1999), “Hegemony” in New Theories of Discourse: LCLu, Mouffe and Zizek, Blackwell, 101-119. Chris Barker (2002), “Truth, Science and Ideology” in Making Sense of Cultural Studies, Sage, 45-65.
6 Discourse theories Ernesto Laclau (2007)“Discourse”, R. Goodin, P. Pettit , T.Pogge (eds.) in A Companion to Contemporary Political Philisophy, Blacwell, 481-487. J. Torfing (1999), “Discourse” in New Theories of Discourse: LCLu, Mouffe and Zizek, Blackwell, 84-100. Teun A. Van Dijk (?) “Structures of Discourse and Structures of Power” Communication Yearbook 12, 18-59. C. Barker and D. Galasinski (2001), “Language, Culture and Discourse” in Cultural Studies and Discourse Analysis, Sage, 1-27.
7 Discourse theories Ernesto Laclau (2007)“Discourse”, R. Goodin, P. Pettit , T.Pogge (eds.) in A Companion to Contemporary Political Philisophy, Blacwell, 481-487. J. Torfing (1999), “Discourse” in New Theories of Discourse: LCLu, Mouffe and Zizek, Blackwell, 84-100. Teun A. Van Dijk (?) “Structures of Discourse and Structures of Power” Communication Yearbook 12, 18-59. C. Barker and D. Galasinski (2001), “Language, Culture and Discourse” in Cultural Studies and Discourse Analysis, Sage, 1-27.
8 Subject(ivity) and identity K. Woodward (1997).Identity and Difference, Sage: London. C. Weedon (2004), “Subjectivity and Identity”, in Identity and Culture” Naratives of Difference and Belonging. Open Univ. Press, 6-21. John Phillips (2000), “Psychoanalysis” in Contested Knowledge, Zed Books. 144-176. T. Schirato and S. Yell (2000) “Subjectivity”, Communication and Culture: An Introduction, Sage, 87-105. Terry Eagleton, “Psychoanalysis” in Literary Theory: An Introduction, 2nd ed. Blacwell, 79-130 and 130-168.
9 Text and deconstruction John Phillips (2000), “Derrida and Deconstruction” in Contested Knowledge, Zed Books. 176-206. Garry Hall (2006), “Cultural Studies and Deconstruction”, in New Cultural Studies, 29-31.
10 New understanding of Commmunication/Media J. Torfing (1999), “The Politics of Mass Media” in New Theories of Discourse: LacLau, Mouffe and Zizek, Blackwell, 210-224.
11 Presentations of the Essays
12 Presentations of the Essays
13 Presentations of the Essays
14 Presentations of the Essays- Final Homework
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ön hazırlık bölümünde belirtilen okumalar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
21
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. X
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek, X
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak, X
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek, X
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek. X
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. X
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. X
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest