MCS 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 509
Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Medya ve iletişim çalışmaları alanının kuram ve yöntemlerini ileri düzeyde tartışmak. İlgili alanda yapılan araştırmalara dair çerçeve sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya ve iletişim alanının ileri düzeydeki kuramsal ve araştırma zeminini tanıyacaklardır.
  • Sosyal ve beşeri bilimlerin temel kavramlarını medya merkezli bir bakış açısı ile değerlendirebileceklerdir.
  • Medya ve iletişim alanında yapılan çalışmaları sosyal ve beşeri bilimlerin farklı disiplinleriyle ilişkilendirebileceklerdir.
  • Medya ve iletişim çalışmalarının oturduğu zemindeki güncel dinamikleri tanımlayabileceklerdir.
  • Alanın güncel literatüründe öne çıkan metinleri tartışabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, medya ve iletişimin genel sahasında yapılan çalışmalar üzerine kuramsal ve yöntemsel bir zemin sunar. Bu kapsamda, söz konusu çalışmaların yürütüldüğü alanın güncel literatürüne odaklanır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Kültür, İdeoloji & Kimlik -O’Shaughnessy (1999) Media and Society: An Introduction Melbourne: Oxford University Press (pp.31-52)+(pp.157-183)
3 Medya & Milliyetçilik I -Excerpts from Ernest Rennan and Benedict Anderson -Hobsbawm, E. and T. Ranger. 2007. The Invention of Tradition. 5th edn, Cambridge: Cambridge University Press, 1-15.
4 Medya & Milliyetçilik II -Skey, M. 2009. The National in Everyday Life: A Critical Engagement With Michael Billig’s Thesis of Banal Nationalism. The Sociological Review, 57(2): 331-346. - (2006) Becoming Undone: Contesting Nationalisms in Contemporary Turkish Popular Cinema. National Identities , Vol. 8, No. 1,
5 Response Papers
6 Medya, Modernite & Oryantalizm I -West and the Rest: Discourse and Power by Stuart Hall -Pictures from Afar: Shooting the Middle East
7 Medya, Modernite & Oryantalizm II -Wither the Project of Modernity? Turkey in 1990s by Çağlar Keyder -Aksoy, A. & Robins, K. (1997) Peripheral Vision: Cultural Industries and cultural identities in Turkey. Environment and Planning A: Economy and Space 29(11).
8 Medya & Demokrasi -Bobbio – The Future of Democracy -Habermas – The Public Sphere -Fuchs – Public Sphere
9 Response Papers
10 Küreselleşme, Medya ve Kimlik I Disjuncture and difference in the global cultural economy by Arjun Appadurai Kraidy, M. (2002). Globalization of culture through the media. In J. R. Schement (Ed.), Encyclopedia of communication and information (Vol. 2, pp. 359-363). New York, NY: Macmillan Reference USA.
11 Küreselleşme, Medya ve Kimlik II Vertovec, S. (2001) ‘Transnationalism and identity’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(4):573-82 Schiller, N. G., (1995). From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, Anthropological Quarterly, 68:1 p.48 Suggested reading: Clifford, James. 1994. Diasporas. Current Anthropology 9.3: 302–338.
12 Küreselleşme, Medya ve Kimlik III Miyase Christensen (2013). TransNational Media Flows: Some Key Questions and Debates. International Journal of Communication 7 (2013), 2400-2418 Karanfil, G. 2009. Pseudo-exiles and reluctant transnationals: disrupted nostalgia on Turkish satellite broadcasts. Media, culture & society, 31: 887
13 Response Papers
14 Dönemin Değerlendirilmesi
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Include the full name of the textbook, author, edition and ISBN.

Diğer Kaynaklar

The ISBN of the suggested readings/materilas to be assigned should be stated here.

If there are sources available online, the links to those websites should be added  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
Proje
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
18
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. X
2 Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek,
3 Medya ve İletişim alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek, X
4 İletişim olgusunun gündelik hayat içerisinde karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunlarıyla ilgili çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, X
5 Medya ve İletişim alanının disiplinler arası niteliğini ve bu doğrultudaki gelişimini kavramak,
6 Medya ve İletişim alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
7 Medya ve İletişim alanındaki bir sorunu akademik bir sorun olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek.
8 Medya ve iletişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri kuran iletişim formları ile normlarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
10 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
11 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
12 Medya ve iletişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek ve bu değerlerin yaygınlaşmasını sağlamak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest