Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


MCPR 566  Bütünleşik Pazarlama İletişiminin İlkeleri ve Uygulamaları

Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişimi konusuna ilişkin ilkelerin ve uygulamaların eleştirel çalışmasını ve derinlemesine tartışılmasını kapsamaktadır. BPİ'nin temelleri incelendikten sonra, BPİ kampanya geliştirme süreci anlatılacaktır. BPİ ile ilişkili konularda, ilgili akademik dergilerde yayınlanmış farklı makaleler tartışılacaktır. Ayrıca öğrenciler, BPİ karmasının her bir elemanına ilişkin sunum yaparak o konuyla ilgili makaleleri tartışacaklardır.


MCPR 569  Halkla İlişkiler Teorileri ve Uygulamaları

Bu ders, eleştirel düşünmeyi ön planda tutarak; halkla ilişkiler teori ve konularını ele alacaktır.


GSSS 595  Seminer

Danışmanlar ve öğrenciler önceki araştırmaları yazım kuralları açısından değerlendirebilecek ve ,eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayacaklardır. Öğrenci, kendisine atanan hocası ile birlikte alanında bağımsız çalışma yapar ve bir makale/rapor hazırlar.


GSSS 599  Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma tasarımı kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma tasarımı çerçevesinde veri toplanmakta ve çalışmanın kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.


Seçmeli Dersler


MCPR 551  Marka İletişimi

Bu derste öğrenciler kavramsal olarak markaların nasıl yaratıldığını ve büyük bir marka olmanın gereksinimlerini öğreneceklerdir. Başarılı bir marka yaratmanın ardındaki stratejiler, pazarda markaların kendilerini nasıl konumlandırdıkları, nasıl marka sadakati yarattıkları ve sürdürdükleri, marka tasarımı, logo ve renklerin marka özünü nasıl yansıttığı, markaların nasıl ve ne biçimde iletişim kurdukları ve yeni dijital platformların markaların tüketiciyle etkileşim ve iletişimini nasıl değiştirdiği bu derste kapsamlı biçimde anlatılacaktır.


MCPR 552  Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Bu ders, KSS konularının iletişimine getirilen yeni yaklaşım dahilinde güncel meselelere genel bir bakış getirmektedir. Kurumsal paydaşların KSS girişimlerinin daha fazla ve iyi sunulması ve iletilmesini talep ettikleri ve şirketlerin gitgide daha fazla kendi KSS faaliyetleri açısından iletişimin eksikliğinin sonuçlarını hissettikleri belirtilmektedir. KSS girişimlerinin yorumlanmasına ilişkin talep, kurumsal ve pazarlama iletişimi gibi iletişim fonksiyonları için bir güçlük oluşturmaktadır. İletişimciler, KSS mesajlarının iletişim açısından zorluk oluşturduğunu ve paydaşların mesajlara farklı yanıt verebileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Tüm ifade edilenlerden hareketle bu ders; KSS’ye ilişkin temel bakış açıları, KSS iletişimine dair çeşitli yaklaşımlar, KSS’nin ve KSS iletişiminin bir işletmede örgütlenmesi, KSS yönetimi ve iletişimi ile ilgili kavram ve modeller gibi konularda öğrencilere bilgi sağlamayı hedeflemektedir.


MCPR 561  Halkla İlişkilerde Seçilmiş Konular

Önemli not: Bu dersin ilk dört haftası, öğretim elemanının akademik çalışma amacıyla yurt dışında bulunmasından dolayı online işlenecektir. Bu ders kurumsal iletişim, kurumsal itibar ve halkla ilişkilerde araştırma konularını detaylı şekilde ele almaktadır.


MCPR 562  Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Seçilmiş Konular

Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişiminde gelişmiş ve güncel konular hakkında derinlemesine tartışmaları içermektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi konusunda ilgili dergilerden çeşitli makaleler tartışılacaktır.


MCPR 570  Küresel Tüketim Kültürü ve Kimlikler

Bu ders kapsamında küresel tüketim kültürü incelencektir. Kimlik inşa süreçlerinde küresel\ntüketim kültürünün özellikle bölgsesel ve yerel kültürlerle olan etkileşimine odaklanılacaktır.


MCPR 571  Yaratıcı Düşünce


MCS 501  İletişim Çalışmalarında Yöntem

Bu ders öğrencilere iletişim çalışmalarında kullanılan temel metodolojik yaklaşımlar ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan araştırma yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.


MCS 507  İletişim Çalışmalarında İnter-Disipliner Kuramlar

Bu ders, iletişim ve medya çalışmalarının paradigmatik yaklaşımlarını derinlemesine incelemektedir