BA 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 562
Güz/Bahar
1
0
1
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletmenin maliyetlerinin belirlenmesinde ve yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklamaktır. Bu amaçla, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılması sağlanır. Bunların dışında, bütçenin hazırlanması ve bütçenin yönetim için planlama ve kontrol mekanizması olarak kullanılması anlatılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler dersin sonunda üretim sürecinde oluşan maliyet ve gider kavramlarını ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda Maliyet-Hacim-Kar Analizlerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda maliyetlerin hesaplanmasında safha, sipariş ve faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemlerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda bütçe hazırlamasını gerçekleştirebileceklerdir.
  • Öğrenciler dersin sonunda bütçelerin kontrol ve planlanması amacıyla kullanılan varyans analizlerinin hesaplanması gerçekleştireceklerdir.
Ders Tanımı Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır.


 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebecinin İşletmedeki Yeri Maliyet ve Gider Kavramları ve Bu Kavramların Amaçlarının Tanıtılması Kaynak kitap sy: 2885
2 Maliyet Davranışlarının Belirlenmesi Kaynak kitap sy: 362411
3 Maliyet Hacim Karlılık Analizi Kaynak kitap sy: 86121
4 Sipariş Maliyetleme Kaynak kitap sy: 122132
5 Sipariş Maliyetleme Kaynak kitap sy: 133161
6 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve Yönetim Kaynak kitap sy: 162185
7 Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Yönetim Kaynak kitap sy: 186205
8 Yardımcı Gider Yeri Giderlerinin Dağıtımı Maliyetlerin Yüklenicilere Dapılımı: Birleşik Ürün ve Yan Ürün Kaynak kitap sy: 566625
9 Safha Maliyetleme Kaynak kitap sy: 626665
10 Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi Kaynak kitap sy: 626665
11 Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi Kaynak kitap sy: 236249
12 Esnek Bütçeleme, Direkt işçilik ve Direct İlk Madde Ve Malzeme Farklı Ve Genel Üretim Giderleri Farkları. Kaynak kitap sy: 250300
13 Esnek Bütçeleme, Direkt işçilik ve Direct İlk Madde Ve Malzeme Farkları Ve Genel Üretim Giderleri Farkları. Kaynak kitap sy: 301323
14 Karar Alma Ve Önemli Bilgi Kavramı Kaynak kitap sy: 412433
15 Karar Alma Ve Önemli Bilgi Kavramı Kaynak kitap sy: 434453
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Maliyet Muhasebesi : Horngren, Datar, Foster, Rajan, Ittner PearsonPren
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
25
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
25
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
19
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmeli, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmeli. X
2 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmalı. X
3 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile tedarik zinciri yönetimini bilgi teknolojileri ve yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmeli. X
4 Küresel lojistik ve tedarik zinciri konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirme ve proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerini edinmeli. X
5 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmeli. X
6 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. X
7 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmalı; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmalı. X
8 Araştırma alanı kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmeli, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmeli ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmeli. X
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli. X
10 Aldığı sektör odaklı eğitim sayesinde, lojistik ve tedarik zinciri konularında alanlarında uzman kişiler olmalı. X
11 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olmalıdır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest