BA 513 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönetim Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 513
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı This course examines the use of economic information and analysis in making business decisions. Topics include: modeling concepts, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing, and uncertainty.Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Kapsanan konular: modelleme kavramları, talep analizi ve tahmin yürütme, üretim ve maliyet analizi, fiyatlama, ve belirsizlik.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • yönetim ekonomisi kavramlarını tanımlayabilecektir,
  • ekonomik optimizasyon ile ekonomik maksimizasyon kavramlarını karşılaştırabilecektir
  • talep ve arz tahminlerinin komplike doğasını ve bunun tazminat, fiyatlama ve üretim seviyesi gibi işletme kararlarına etkisini yorumlıyabilecektir.
  • farklı rekabetçi piyasa yapılarını önemli özellikleriyle birlikte tanımlayabilecektir
  • rekabet maliyeti ile rekabetçi piyasaların düzenlenme maliyeti arasında ki ilişkiyi yorumlayabilecektir.
  • bu ilişkinin işletme kararları üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı  This course examines the use of economic information and analysis in making business decisions. Students will further develop their understanding of microeconomic analysis and its relevance to real business and develop an understanding of the scope and limitations of economic analysis in solving business problems.Topics include: modeling concepts, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing, competitive markets, imperfect competition, monopoly, monopsony, oligopolies, and uncertainty.Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Öğrenciler mikroekonomik analiz ve mikroekonominin gerçek işletmedeki yerini, iktisadın işletme problemlerini çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini geliştireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, monopol, monopson ve oligopol piyasalar ile belirsizliktir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Course IntroductionDerse Giriş
2 Economic Decision MakingEkonomi’de Karar Alma Mekanizması
3 Economic Optimizationİktisadi Optimizasyon
4 Demand and SupplyTalep ve Arz
5 Consumer DemandTüketici Talebi
6 Demand AnalysisTalep Analizleri
7 Demand EstimationTalep Tahminleri
8 MidTerm ExamAra Sınav
9 Production AnalysisÜretim Analizi
10 Cost AnalysisMaliyet Analizi
11 Cost EstimationMaliyet Tahminleri
12 Competitive MarketsPerformance & Strategy inCompetitive MarketsRekabetçi Piyasalarda Performans ve Strateji
13 Monopoly and MonopsonyMonopolistic Competition andOligopolyMonopol ve Monopson PiyasalarMonopolistikRekabetçi ve Oligopol Piyasalar
14 Game TheoryOyun Teorisi
15 Pricing PracticesFiyatlandırma Uygulamarı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005,
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
217

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Eğitim süresince edindikleri bilgi ve beceriler ile kendi profesyonel değerlerine, bağlı oldukları kuruma ve lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulanabilmeli, kurum ve sektördeki değişimi yönetebilmeli. X
2 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki güncel işletme ve teknoloji uygulamaları ile analiz ve strateji geliştirme yöntemleri hakkında yetkinliğe sahip olmalı. X
3 Aldıkları disiplinlerarası dersler ile tedarik zinciri yönetimini bilgi teknolojileri ve yenilikçi süreçler ile birleştirerek fırsatlar yaratabilmeli. X
4 Küresel lojistik ve tedarik zinciri konuları üzerinde çalışarak yaratıcı çözümler geliştirme ve proje yönetimi bilgisini kullanarak bunları hayata geçirme yeteneklerini edinmeli. X
5 Problem ve vaka analizi tabanlı öğrenme ile etkin bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmeli. X
6 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi bakış açısı ve analitik yaklaşımlar kullanarak inceleyebilmeli, ilgili kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle analiz edebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. X
7 Akademik alanda çalışmalara devam ediyorlarsa lojistik uygulamalarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmalı; sektörde çalışıyorlarsa kavramsal konularda yeterli donanıma sahip olmalı. X
8 Araştırma alanı kapsamında uygun araştırma sorularını belirleyebilmeli, bu alanda gerekli yöntemleri kullanarak etkin bir çalışma yürütebilmeli ve araştırma sonuçlarını sektörde veya akademik alanda uygulayabilmeli. X
9 Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip edebilmeli ve gerektiği durumlarda kendini geliştirebilmeli. X
10 Aldığı sektör odaklı eğitim sayesinde, lojistik ve tedarik zinciri konularında alanlarında uzman kişiler olmalı. X
11 Yurtiçi ve yurtdışı doktora çalışmalarına devam edecek donanıma sahip olmalıdır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest