Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


LOG 518  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, satın almanın bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular tartışılacaktır.


GSSS 597  Dönem Projesi

Öğrenciler, danışmanının kılavuzluğunda güncel teori ve konular üzerine bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, çalışma konusuna ilişkin teorik bilgisine ve mevcut uygulamalara temellenen bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.


LOG 511  Lojistik Sistemlerin Tasarımı ve Modellenmesi

Bu ders; temel olarak taşımacılık yönetiminin prensipleri, dağıtım ve nakliyenin lojistik sürecindeki yeri, taşıma sistemleri, nakliye modları ve intermodal taşımacılık, kent taşımacılığı, eticaret ve müşteri hizmetlerinin nakliyedeki rolü gibi konuları ele alır. Bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla nakliye modellemesi üzerinde durulacaktır.


Seçmeli Dersler


BA 508  Stratejik Yönetim

Bu ders örgütlerde stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili konuları içerir.This course covers topics related with strategic management and business policy.


BA 513  Yönetim Ekonomisi

 This course examines the use of economic information and analysis in making business decisions. Students will further develop their understanding of microeconomic analysis and its relevance to real business and develop an understanding of the scope and limitations of economic analysis in solving business problems.Topics include: modeling concepts, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing, competitive markets, imperfect competition, monopoly, monopsony, oligopolies, and uncertainty.Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Öğrenciler mikroekonomik analiz ve mikroekonominin gerçek işletmedeki yerini, iktisadın işletme problemlerini çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini geliştireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, monopol, monopson ve oligopol piyasalar ile belirsizliktir.


BA 538  Toplam Kalite Yönetimi


BA 562  Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi

Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır.BA 564  Pazarlama Araştırması

Bu ders pazarlama araştırmalarına genel ve uygulamalı bir yaklaşımı hayata geçirmektedir. Öğrencilerin pazarlama araştırmalarının çalışma hayatındaki uygulamalarına aşinalık kazanarak kendi niş sahalarında da benzer uygulamaları gerçekleştirmeleri hadeflenmektedir.This course provides a broad overview of marketing research from a practical and applied perspective. Students will learn the basics of research and how to conduct a research project.


BA 578  Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yönetim muhasebesi araçları ve stratejik yönetim yöntemlerinin uygulanması, performans ölçümleme sistemlerinin dizaynı ve stratejik performans analizinde kullanılacak olan raporların hazırlanmasını uygulayabileceklerdir.


ECON 516  Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi

Ders risk yönetiminin temellerine ve zaman içerisindeki gelişimine odaklanmaktadır. Riskin nasıl tanımlanacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine öğrencileri tarihsel süreçte gezintiye çıkartarak ve zaman içerisinde alana katkı yapan kahramanları tanıtarak Bernoulli’den Laplace’ye, Keynes’e, ve risk yönetimi ve türevlerin babası olan Kenneth Arrow’a değinmektedir. Dönem içerisinde ders şirket banka bilançolarına ve sigorta şirketlerinin işlemlerine vurgu yaparak modern risk yönetimi dağılımlarına odaklanmaktadır. Ders, risk yönetiminde kullanılan araçlara değinerek dönemi sonlandırmaktadır.


ECON 517  Finansal Ekonometri

Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.


ITF 510  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.


LOG 506  Depo Yönetimi

Bu ders temel olarak; antrepo yönetiminin prensipleri, antrepo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, antrepo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, antrepo tipleri, antrepo yapısı, antrepo yeri seçimi ve antrepo faaliyetleri, antrepo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, antrepo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla antrepo modellemesi üzerinde durulacaktır.


LOG 516  Tedarik Zinciri Proje Yönetimi

Bu ders proje yönetimi ve aktiviteleri için gerekli olan temeli ve beceriyi öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje yönetiminin araçları ve teknikleri olan kritik yol methodu ( CPM), program değerlendirme ve inceleme tekniği ( PERT) ve ticari bir proje yönetimi yazılımı bu ders kapsamında ayrıntılarıyla incelenecektir. Bu dersten öğrenilecek bilgiler tedarik zinciri ve fabrika içi proje yürütmede öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.


LOG 519  Dağıtım Kanalları Yönetimi

Bu ders, dağıtım kanalı yönetimi konuları içermektedir. Ana olarak dağıtım kanalları yönetimi lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında değerlendirilerek, dağıtım kanalının yapısı, tasarımı, tedarik zinciri yönetimine sağladığı değer, dağıtım kanalı yönetimi kararları, dağıtım kanallarında yaşanan çatışma ve güç problemlerine yönelik değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Ayrıca, dağıtım kanalındaki ana aktörler olan perakendeci ve toptancıların yanı sıra lojistik fonksiyonlar açısından önemli rol oynayan aktörlerin de dağıtım kanalları içerisindeki rolleri de incelenecektir.


LOG 520  Global Lojistik Yönetimi

Bu ders, uluslararası lojistik operasyonların planlanması, uygulanması ve optimize edilmesi ile sürecin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunların çözümü üzerine odaklanmıştır. Derste ayrıca lojistik hizmet sunucuları, bilgi akışları, lojistik bilgi teknolojileri, lojistik performansın ölçümü, tedarik zincirinin dayanıklılığı ve riskler, tersine lojistik gibi kavramlar işlenecektir.


LOG 522  Lojistik Yönetiminde Sayısal Yöntemler

Dersin ana vurgusu matematiksel modelleme (Doğrusal programlama ve Tamsayılı programlama) kullanarak bir yönetsel problemin nasıl modelleneceğidir. Farklı uygulama alanlarından birçok örnek verilmiştir. Bazı özel problemler için çözüm teknikleri tartışılmaktadır.


LOG 551  Tedarik Zinciri ve Lojistikte Simulasyon

Bu ders, lojistik yönetimi ve lojistik operasyonlardaki uygulamalar yardımı ile modelleme ve simülasyonun temellerini öğretmeyi amaçlar. Derste en çok üzerinde durulan konu, simülasyonun analitik ve modelleme yönlerine bire bir deneyim yoluyla yaklaşmaktır. Analiz konuları şu şekildedir: girdi dağılımları ve süreçleri, rastgele sayı ve süreç üretme yöntemleri, çıktıların istatistiksel analizi, simülasyon modellerinin deneysel tasarımı ve optimizasyonu. Modelleme konuları ise şu şekildedir: static ve dinamik sisetmler için model kurulması, detay seviyesi hakkındaki konular, varsayımların basitleştirilmesi, yüksek seviyeli bir modelleme program kullanarak modelin doğrulanması ve onaylanması.


LOG 553  Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri

Bu ders; tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve yönetimi için gerekli bilgi sistemleri hakkında bilgi vermektedir. Ders süresince, veri, bilgi, veri tabanı, bilgi sistemi, bilgi sistemlerinin alt parçaları, karar destek sistemleri, veri tabanı tasarımı, karar destek sistemleri ve kurumsal uygulamalar konuları üzerinde durulacaktır.


LOG 560  Tehlikeli Madde Lojistiği

Bu ders tehlikeli maddelerin kimyası ve bu maddelerin güvenli elleçlenmesi ve taşınması ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili devletler tarafından geliştirilen düzenlemeler, tehlikeli maddelerin taşınması ve paketlenmesi, tehlikeli maddeleri imha etme yolları bulunmaktadır.


LOG 561  Perakende Yönetimi

Perakende yönetimi dersi, pazarlama ve operasyonel stratejilerden perakendeciler/ hizmet sağlayıcıların pazarla bağlantı kurabilmeleri için ne şekilde faydalanabileceklerini inceleyen bir derstir. Perakende pazarlama karması ile ilgili seçilmiş konular perakendecilerin değişen pazar koşullarında ne şekilde rekabetçi avantaj sağlayabileceğini gösterecektir. Perakende sektöründe kar elde etmek için gerekli olan faktörler ders kapsamında ayrıca incelenecektir. Ayrıca, uluslararası perakendecilikle ilgili konular ve örnekler de incelenecektir.


LOG 562  Demiryolu Taşımacılığı

Ders, lojistikte demiryolu taşımacılığı ile ilgili genel bakış açısı sunmaktadır. Bu derste vurgulanacak konulardan bazıları: demiryolu altyapısı, rota planlama, demiryolu operasyonlarının planlanması, demiryolu taşıtları, demiryolu taşımacılığında gelecek eğilimler, misafir konuşmacılar, arazi gezileridir.


LOG 563  Enerji Dağıtımı

Bu ders enerji dağıtım sistemleriyle ilgili genel bir bakış sağlamaktadır. Yönetim karar süreçleri, ekonomik odaklı ve onların operasyon planlama modelleriyle olan ilişkisi tartışıldı. Bu ders ayrıca termo-ekonomik modellerin uygulanması ve sanayide saha çalışması pratiklerini de içermektedir.


LOG 564  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Araştırma Yöntemleri