Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


ECON 527  Finans Ekonomisi

Bu ders, öğrencileri mikroekonominin ilkeleri seviyesinden alıp finans ekonomisindeki güncel teori ve konulara taşımaktadır. Ders varlık fiyatlandırma modellerini tanıştıracak ve inceleyecektir. ArrowDebreu ve Radner’in genel denge teorileri geliştilir ve NeumannMorgenstern’in fayda teorisiyle birleştirilir. Statik ve dinamik modellerin her ikisi de keşfedilir. Arbitraj fırsatları olan ve olmayan varlık fiyatlandırma modelleri tartışılır. Varlık fiyatlandırma bilmeceleri incelenir. ModiglianiMiller’in sermaye yapısı üzerindeki tartışmaları tanıştırılır. İki terimli opsiyon fiyatlandırma modeli geliştirilir.


ECON 507  Finansal Piyasalar Ekonomisi

Bu ders parayı teorik bir çerçevede ele alacaktır. İlk olarak para, paranın fonksiyonları, faiz oranları gibi konular ele alınacaktır. Daha sonra para arzı, merkez bankasının para politikası, para talebi ve ISLM modeli detaylı bir şekilde incelenecektir. Son olarak, uluslararası finans sistemi, döviz kurları ve paranın enflasyonla olan ilişkisi irdelenecektir.


GSSS 597  Dönem Projesi

Öğrenciler, danışmanının kılavuzluğunda güncel teori ve konular üzerine bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, çalışma konusuna ilişkin teorik bilgisine ve mevcut uygulamalara temellenen bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


ECON 511  Ticari Bankalarda Fon Yönetimi

Ders, ticari bankaların hazine yönetimi sorunları üzerine yoğunlaşmaktadır.


ECON 514  Spekülatif Piyasalar

Son yıllarda, finansal varlıklar üzerine olan opsiyonlarda olduğu gibi vadeli işlem sözleşmeleri piyasalarında olağanüstü bir büyüme oldu. Türev araçlar, firmaların ve portföy yöneticilerinin çeşitli riskleri hedge etmelerine imkan tanımaktadır. Bu ders; vadeli sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonları öğrencilere tanıştırır ve öğrencileri bu araçların farklı riskleri hedge etmede kullanılma süreci içerisinden yürütür.


ECON 515  Finans ve Ekonomide Sayısal Uygulamalar

Ders EXCEL aracılığı ile finansal ve ekonomik modeller kurar. En yaygın kullanılan finansal hesaplamalar simule ve gerçek veriler ile çalışma tablosu formatında gerçekleştirilecektir. EXCEL’de yer alan regresyon araçları ile ekonometrik analizler yapılacaktır. Dersin sonunda, ileride modifiye edilebilecek şekilde çalışma tablosu formatında bir çok finansal model elde edilecektir. Kapsanan konular, NPV, IRR, bono fiyatlaması, devam süresi, opsiyon fiyatlaması gibi başlıkları içerir.


ECON 516  Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi

Ders risk yönetiminin temellerine ve zaman içerisindeki gelişimine odaklanmaktadır. Riskin nasıl tanımlanacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine öğrencileri tarihsel süreçte gezintiye çıkartarak ve zaman içerisinde alana katkı yapan kahramanları tanıtarak Bernoulli’den Laplace’ye, Keynes’e, ve risk yönetimi ve türevlerin babası olan Kenneth Arrow’a değinmektedir. Dönem içerisinde ders şirket banka bilançolarına ve sigorta şirketlerinin işlemlerine vurgu yaparak modern risk yönetimi dağılımlarına odaklanmaktadır. Ders, risk yönetiminde kullanılan araçlara değinerek dönemi sonlandırmaktadır.


ECON 517  Finansal Ekonometri

Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.


ECON 520  Uluslararası Makroekonomi

Bu ders uluslararası makro iktisada titiz bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, derslerde tek zamanlı, iki zamanlı ve sonsuz zamanlı açık ekonomi çekirdek modeller sunulmakta, ve cari hesabın, denge döviz kurunun, ticaret hadlerinin, ve küresel finansal piyasaların dinamik ve stokhastik analizleri tartışılmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler açık ekonomi çekirdek modellerini ve önemli araştırma konularını en detaylı şekilde anlayacaktır. Öğrenciler ayrıca yerleşik alanyazını eleştirel okuma yeteneğine kavuşacaktır.


ECON 522  Türkiye Ekonomisi

Ders Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin tartışılması ile başlar. Bunu istihdam piyasasının incelenmesi takip eder. Ders tasarruf ve yatırım konularına yoğunlaşarak devam eder. Firma yapılarının ve firma davranışlarının ekonomik performansla ilişkisini derinlemesine analiz ederek ders son bulur.


ECON 530  Enerji Ekonomisi ve Finansmanı

Bu ders iktisat teorisini, amprik perspektifleri ve enerji arzı ve talebinin politik ekonomisini sorgular. Petrol, doğal gaz, kömür, elektrik, nükleer güç ve yenilenebilir enerjinin yerel, ulusal ve küresel piyasalarının görünüşlerini tartışır; vergilendirme, fiyat düzenlemesi ve serbestisi, enerji verimliliği ve emisyon kontrolünü içeren, enerji piyasalarını etkileyen kamu politikalarını sorgular. Ders ayrıca enerji türevleri ve enerji ile finansal piyasalar arasındaki bağlantıyı da kapsayacaktır.


ECON 531  Karar Ekonomisi

Bu ders, tam olmayan bilgiyle alınan kararların karmaşıklıklarını su yüzüne çıkaran bir dizi örnek olay incelemesinden oluşmaktadır. Örnek olaylar, çeşitli sektörlerdeki ve iktisadi çevrelerdeki yalnızca finansal ve iktisadi yatırım kararlarını kapsamaktadır.


ECON 532  Yatırım için Makroekonomi

Ders finansal piyasalardaki hareketlerin anlaşılmasına yardımcı olmak için makroekonomik bir çerçeve çizmeyi hedeflemektedir. Bunu hem klasik makroekonomik denklemlerden, hem de şirket analistlerinin ve yatırımcıların fikirlerine dayanarak geliştirilen makroekonomik “proxies” ve sinyallerden yararlanarak yapmayı hedeflemektedir. Ders yalnızca büyümeyi, iş döngüsünün elemanlarını ve bunlara bağlı para döngüsünü teorik düzeyde incelenmeyi değil, bununla birlikte pratik uygulamaları ve araçları da incelemeyi amaçlamaktadır. Dönem içerisinde elde edilen bilgiler özellikle Amerika ve Asya’dan alınan güncel veya güncele yakın ekonomik ve finansal gelişmeleri içeren vakaçalışmaları ile desteklenecektir. Her ders piyasalarda meydana gelen güncel olayların tartışılması ve bunların ders materyalleri ile ilişkilerinin tartışılması ile başlayacaktır.


ECON 534  Küresel Ekonomik ve Finansal Krizler

Bu ders küresel ekonomik sistemin işleyişini etkileyen gelişmelere makroskopik bir bakış açısıyla bakarak başlayacaktır. Ekonomik krizleri açıklayan alternatif yaklaşımlar ve ekonomi politikalarının öncelikleri tartışılacaktır. Son olarak, kriz karşısında uygulanan hatalı müdahale analiz edilecektir.


ECON 535  Ekonomik ve Finansal Ağlar

Ders küreselleşen dünyada daha da önem kazanan ekonomik ve finansal ağları konu almaktadır. Merkezilik, yoğunluk ve uzaklık gibi temel ağ ölçütlerinin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği tartışılacaktır. Aktörlerin ilişki kurma biçimleri (rastlantısal ya da stratejik) üzerinde durulacaktır. Ağ üzerinden enformasyon veya tercihlerin yayılması incelenecektir. Derste PAJEK, Dephi ve igraph gibi ağ analizi yazılımları laboratuar ortamında öğrencilerle birlikte kullanılacaktır.


ECON 577  Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimi

Ders temel R programlama dili öğrenimi ile başlar ve veri düzenleme, araştırmacı veri analizi, tahminleyici modelleme, makine öğrenimi, veri görselleştirmesi ve etkili iletişim gibi konularla devam eder. Ders boyunca öğrenciler gerçek dünya veri setlerine dayalı ekonomik ve finansal uygulamalar ile veri bilimindeki yeteneklerini arttıracaklardır.