Dersler


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


ECON 571  Mikroekonomi Teorisi 1

Ders bireysel hareketlerin modellenmesiyle başlar. Bireyin rasyonel seçim, talep, tüketici fazlası kavramları incelenir. Bunu belirsizlik ortamında seçim konusu takip eder. Ders sosyal seçim konusu üzerine ve özellikle Arrow’un imkansızlık teorisinin incelenmesiyle devam eder. Bu konuları genel denge, varlık piyasa modelleri ve refah başlıklarının detaylı analizleri takip eder.


ECON 573  Makroekonomi Teorisi 1

Bu ders öğrencilere tek dönemlik genel denge modellerinin öğretilmesi ile başlamaktadır. Bir sonraki adımda, iki dönemli kısmi ve genel denge modellemesi geliştirilmektedir. Son olarak, deterministik dinamik genel denge modelleri ekonomik büyüme alanyazını ele alınarak çalışılmaktadır. Bu kapsamda fark denklemleri, diferansiyel denklemler ve optimal kontrol kuramı da öğrencilere öğretilmektedir.


GSSS 595  Seminer

Danışmanlar ve öğrenciler önceki araştırmaları yazım kuralları açısından değerlendirebilecek ve ,eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayacaklardır. Öğrenci, kendisine atanan hocası ile birlikte alanında bağımsız çalışma yapar ve bir makale/rapor hazırlar.


GSSS 599  Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma tasarımı kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma tasarımı çerçevesinde veri toplanmakta ve çalışmanın kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.


Seçmeli Dersler


ECON 507  Finansal Piyasalar Ekonomisi

Bu ders parayı teorik bir çerçevede ele alacaktır. İlk olarak para, paranın fonksiyonları, faiz oranları gibi konular ele alınacaktır. Daha sonra para arzı, merkez bankasının para politikası, para talebi ve ISLM modeli detaylı bir şekilde incelenecektir. Son olarak, uluslararası finans sistemi, döviz kurları ve paranın enflasyonla olan ilişkisi irdelenecektir.


ECON 517  Finansal Ekonometri

Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve birlikte durağanlık (kointegrasyon) konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri, ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.


ECON 520  Uluslararası Makroekonomi

Bu ders uluslararası makro iktisada titiz bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için, derslerde tek zamanlı, iki zamanlı ve sonsuz zamanlı açık ekonomi çekirdek modeller sunulmakta, ve cari hesabın, denge döviz kurunun, ticaret hadlerinin, ve küresel finansal piyasaların dinamik ve stokhastik analizleri tartışılmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler açık ekonomi çekirdek modellerini ve önemli araştırma konularını en detaylı şekilde anlayacaktır. Öğrenciler ayrıca yerleşik alanyazını eleştirel okuma yeteneğine kavuşacaktır.


ECON 522  Türkiye Ekonomisi

Ders Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin tartışılması ile başlar. Bunu istihdam piyasasının incelenmesi takip eder. Ders tasarruf ve yatırım konularına yoğunlaşarak devam eder. Firma yapılarının ve firma davranışlarının ekonomik performansla ilişkisini derinlemesine analiz ederek ders son bulur.


ECON 527  Finans Ekonomisi

Bu ders, öğrencileri mikroekonominin ilkeleri seviyesinden alıp finans ekonomisindeki güncel teori ve konulara taşımaktadır. Ders varlık fiyatlandırma modellerini tanıştıracak ve inceleyecektir. ArrowDebreu ve Radner’in genel denge teorileri geliştilir ve NeumannMorgenstern’in fayda teorisiyle birleştirilir. Statik ve dinamik modellerin her ikisi de keşfedilir. Arbitraj fırsatları olan ve olmayan varlık fiyatlandırma modelleri tartışılır. Varlık fiyatlandırma bilmeceleri incelenir. ModiglianiMiller’in sermaye yapısı üzerindeki tartışmaları tanıştırılır. İki terimli opsiyon fiyatlandırma modeli geliştirilir.


ECON 530  Enerji Ekonomisi ve Finansmanı

Bu ders iktisat teorisini, amprik perspektifleri ve enerji arzı ve talebinin politik ekonomisini sorgular. Petrol, doğal gaz, kömür, elektrik, nükleer güç ve yenilenebilir enerjinin yerel, ulusal ve küresel piyasalarının görünüşlerini tartışır; vergilendirme, fiyat düzenlemesi ve serbestisi, enerji verimliliği ve emisyon kontrolünü içeren, enerji piyasalarını etkileyen kamu politikalarını sorgular. Ders ayrıca enerji türevleri ve enerji ile finansal piyasalar arasındaki bağlantıyı da kapsayacaktır.


ECON 531  Karar Ekonomisi

Bu ders, tam olmayan bilgiyle alınan kararların karmaşıklıklarını su yüzüne çıkaran bir dizi örnek olay incelemesinden oluşmaktadır. Örnek olaylar, çeşitli sektörlerdeki ve iktisadi çevrelerdeki yalnızca finansal ve iktisadi yatırım kararlarını kapsamaktadır.


ECON 534  Küresel Ekonomik ve Finansal Krizler

Bu ders küresel ekonomik sistemin işleyişini etkileyen gelişmelere makroskopik bir bakış açısıyla bakarak başlayacaktır. Ekonomik krizleri açıklayan alternatif yaklaşımlar ve ekonomi politikalarının öncelikleri tartışılacaktır. Son olarak, kriz karşısında uygulanan hatalı müdahale analiz edilecektir.


ECON 535  Ekonomik ve Finansal Ağlar

Ders küreselleşen dünyada daha da önem kazanan ekonomik ve finansal ağları konu almaktadır. Merkezilik, yoğunluk ve uzaklık gibi temel ağ ölçütlerinin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği tartışılacaktır. Aktörlerin ilişki kurma biçimleri (rastlantısal ya da stratejik) üzerinde durulacaktır. Ağ üzerinden enformasyon veya tercihlerin yayılması incelenecektir. Derste PAJEK, Dephi ve igraph gibi ağ analizi yazılımları laboratuar ortamında öğrencilerle birlikte kullanılacaktır.


ECON 572  Mikroekonomi Teorisi 2

Ders üretim teknolojisi ve fonksiyonu ile başlar. Temsili firmanın kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu ve rekabet konuları takip eder. Tam ve eksik rekabetçi piyasalarda üretim ve fiyatlandırma işlenir. Oyun kuramı ve dışsallıklar firma açısından incelenir.


ECON 574  Makroekonomi Teorisi 2

Dersin ilk bölümünde OLG modelinin formulasyonu, neoklasik modele paranın eklenmesiyle paranın reel değişkenler üzerine bir etkisinin olup olmadığı, ve fayda fonksiyonuna paranın eklenmesi ile birlikte paranın reel değişkenlere olan etkisi ele alınmaktadır. Dersin ikinci bölümü merkezi ve merkezi olmayan ekonomilerin anlatımıyla başlar. Ders reel konjonktür dalgalanmaları ve reel konjonktür dalgalanması teorisine giriş ile devam eder. Daha sonra dinamik genel denge modellerini çözmek için kullanılan temel teorik kavramlar ve metotlar sunulur.


ECON 575  İstatistik


ECON 576  Ekonometri