Dersler


EITF 507  Finansal Yönetim

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


EISL 515  Pazarlama

Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri, pazarlamada etik gibi konular incelenir. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


EISL 560  Finansal Muhasebe

Muhasebeye konu olan işlemleri günlük defter ve büyük defterde kayıt altına almak, ve dönem sonu işlemlerini yaparak bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlayarak gelecek dönemlerde öğrenilecek muhasebe derslerine temel olmaktadır.


EISL 567  Örgütlerin Dinamikleri

Ders, örgüt dinamikleri araştırmaları hakkında güçlü teorik temel sunmaktadır. Yönetim biliminin tarihinin incelenmesinin ardından, öğrenciler temel örgütsel özellikler ve onların örgüt çıktıları üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirilecektir


EISL 508  Stratejik Yönetim

Bu ders işletmelerde stratejinin üretilmesi ve rekabet analizinin temel kavramları, araçları, ve prensiplerini kapsamaktadır. Dersin amacı işletmelerin hayatta kalmasını ve performansını etkileyen yönetsel karar ve eylemlerin anlaşılmasıdır. Dersin odak noktası yöneticilerin çevresel belirsizlikler ve rekabet koşulları altında stratejiler kurmak, işletmelerini konumlandırmak, sınırlar çizmek, ve uzun vadede başarı ve karlılığı arttırmak için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin edinilmesidir.


EISL 507  Teknoloji ve İşlemler Yönetimi

Bu derste üstünde durulacak konular şunlardır: üretim sistemleri, işlemler yönetiminin fonksiyonları, tahminlime, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve servislerin tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, konum analizi, yerleşim stratejileri.


EUTF 507  Finansal Yönetim

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


EISL 597  Dönem Projesi

Dönem projesi ile öğrenci belirlediği konuda varolan bilimsel bilgiyi, program boyunca edindiği akademik bilgiyle karşılaştırarak yorumlayabilecektir. Diğer taraftan akademik bir çalışma yaparken gerekli bilimsel verileri değerlendirmeyi, uygun alanlarda kullanabilmeyi ve en önemlisi de bu bilimsel veriye nasıl ulaşacağına dair gerekli araştırma yöntemleri hakkında varolan bilgisini geliştirecek ve uygulama alanı bulacaktır.


Seçmeli Dersler


EHUK 519  İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, akdi borçların genel hukuki rejimi, özel akit tipleri, Ticaret Hukukunun temel kavramları, Şirketler Hukukunun genel ilkeleri, Anonim Şirket ve Limitet Şirket, Kıymetli Evrak, Haksız Rekabet, Fikri ve Sınai Mülkiyet, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.


EISL 503  Sayısal Yöntemler

Bu derste özellikle yönetimsel problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) üzerinde durulacaktır. Değişik uygulama alanlarından örneklerle verilecektir. Bazı özel yapılı problemler için çözüm yöntemleri üzerinde durulacaktır.


EISL 509  İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan kaynakları Yönetimine ilişkin konular gene İnsan Kaynakları Yönetimi konuları olan, planlama, işe alma, eğitim, ücretlendirme gibi konularla ilişkilendirilerek öğrencilere aktarılacaktır.


EISL 512  Toplam Kalite Yönetimi

Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.


EISL 514  Proje Yönetimi

Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlaması.


EISL 516  Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü

Bu derste Talep Tahminleme, Uzun dönemli Kapasite Planlama, Bütünleşik Üretim Planlama, Envanter Yönetimi, Ana Üretim Çizelgesi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Yalın Üretim, Toplam Kalite Yönetimi konuları üzerinde durulur.


EISL 523  Uluslararası Pazarlama

Küresel pazarlama çevresi (politik, yasal, kültürel, ekonomik, teknolojik çevre), potansiyel pazarların değerlendirilmesi, pazara giriş stratejileri, küresel rekabet stratejileri, 4P stratejileri bu derste ayrıntılı olarak ele alınacak konulardır.


EISL 537  Tüketici Davranışları

Bu ders öğrencilerin bireysel tüketiciler hakkında daha derinlemesine bir görüş sahibi olmalarını hedefler. Tüketimin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarına ağırlık vererek, öğrencilerin tüketicilerin iç dünyalarına bakmayı öğrenmelerini sağlar.


EISL 550  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu ders kapsamında öğrenciler temel koçluk becerileri ile liderlik stillerini öğreneceklerdir. Değerleri, güçlü ve gelişim alanları ile kendilerini daha iyi tanıyacaklar ve keşfettikleri kendi liderlik stillerinde koçluk yaklaşımını nasıl sergileyebileceklerini öğreneceklerdir. Kariyer planlama için gerekli değerlendirme ve öz yönetim araçlarını öğrenecek ve deneyimleyeceklerdir


EISL 564  Pazarlama Araştırması

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi, araştırmayla ilgili temel kavram ve uygulamaları işletme disiplinlerindeki bakış açılarıyla birleştiren bir derstir.


EISL 566  Muhasebe Denetimi

Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.


EISL 570  Örgütsel Davranış

Bu ders kişilik ve iş değerleri, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konuları kapsar


EISL 573  Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz

Bu derste finansal tabloların analizi, işletme analizi ve endüstri analizi de dikkate alınacak şekilde ele alınacaktır. Derste belli başlı uluslararası finansal raporlama standartları kavramsal çerçevesi açıklanıp, öne çıkan muhasebe standartları tartışılacaktır.


EISL 592  Yönetim Bilgi Sistemleri

Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.


ELOJ 518  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, satın almanın bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular tartışılacaktır.


EMI 502  Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu derste bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının temelleri, literatürde yer alan teorik yaklaşımlar üzerinden irdelencektir. Konuya ilişkin güncel tartışmalar kuramsal yaklaşımlarla birlikte ele alınacaktır. Aynı zamanda reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramları, temel içerikleri ve uygulamaları örnekler üzerinden tartışılırken; pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve pazarlama sürecindeki rolü ve bütünleşik pazarlama iletişimi planı ileri seviyede değerlendirilecektir.


EUTF 501  Uluslararası Finansal Piyasalar

Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır