Dersler


PSY 601  Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler

Öğrenciler bu derste, psikolojide karmaşık hipotezleri test etmek üzere kullanılan ileri istatistiksel analizleri öğreneceklerdir. Ders; MANOVA, MANCOVA, Profil Analizi, Diskriminant Analizi, Lojistik regresyon, Çok düzeyli modelleme ve Çok yönlü frekans analizi konularını içermektedir. Ek olarak, öğrenciler bu testleri SPSS’de nasıl yapacaklarını öğreneceklerdir.


PSY 603  İleri Sinirbilim

Bu derste esas olarak davranıştan sorumlu beyin mekanizmalarının çalışılmasına yönelik olarak davranışsal sinirbilimin ilkelerinin incelenmesi yer almaktadır. Dersin ana yaklaşımı insan beyninin işlevsel bir çerçevede incelenmesine ilişkindir.


PSY 602  Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri

Bu derste bilimsel araştırmanın temel basamakların ve özellikle deneysel yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlarla, deneysel psikoloji alanında orijinal ve etkili araştırma problemlerin formülasyonu, geliştirilen araştırma probleminin ya da problemlerin test edilebilir hipotezlere dönüştürülmesi, bu hipotezlerin test edilebilmesinde kullanılacak olan uygun deneysel yöntemin belirlenmesi, bağımsız değişken manipülasyonu ve karıştırıcı etkilerin kontrol edilme yöntemleri, seçilen yönteme uygun veri toplama süreci ve toplanan veriyi uygun istatistiksel yöntemle analizi ve bulguların APA formatında yazımına değinilecektir. Ek olarak, deneysel araştırmalardaki etik sorunlar da dersin içeriğini oluşturmaktadır.


PSY 695  Seminer

Bu dersin içeriğinde seçilmiş bir konuda güncel bir taramayı sunan makaleler yeralmaktadır.


PSY 697  Bireysel Çalışma

Deneysel Psikoloji Doktora Programında yer alan zorunlu dersler ve adayın seçtiği derslerle ilgili olan doktora düzeyindeki konuların tümü.


PSY 698  Doktora Tez Önerisi

Ders, bir tez danışmanının rehberliğinde doktora tez önerisinin yazılmasını içermektedir.


PSY 699  Doktora Tezi

Bu ders, doktora adayının tez danışmanı süpervizörlüğünde deneysel psikoloji doktora tezini yazımını içermektedir. Yazılan tezin formatı Tez Hazırlama kılavuzundaki kurallara uygun olacak şekilde düzenlenir.


Seçmeli Dersler


PSY 501  Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I

Bu derste psikoloji ve sosyal bilimlerde bilgisayar destekli istatistik eğitimi amaçlanmıştır. Temelde psikolojik veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İkiyönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant amalizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir.


PSY 502  Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II

Bu derste psikoloji ve sosyal bilimlerde bilgisayar destekli istatistik eğitimi amaçlanmıştır. Temelde psikolojik veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İkiyönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant amalizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir.


PSY 503  Öğrenme: Davranışın Deneysel Analizi

Öğrenme ve koşullamaya ilişkin kuram ve tekniklerin ele alınacağı bu derste, davranış ve altında yatan sinirsel yapılardaki plastisiteye vurgu yapılacaktır. Davranışsal görüngülere ilişkin genel geçer ilke ve yasalar ile bunların test edilmesinde kullanılan analitik teknikler dersin ana konularını oluşturmaktadır. Ek olarak, öğrenme teknikleri aracılığıyla sinir sistemine sahip canlılarda karmaşık sinirsel yapıların incelenmesine yönelik çalışmalar ele alınacak, psikofarmakolojik testlerde öğrenme teknolojisinin kullanılma biçimleri üzerinde durulacaktır.


PSY 504  İleri Bilişsel Psikoloji

İnsanın temel bilişsel özelliklerini ve kullanılan temel araştırma yöntemlerini incelemek ve bu metotların en yaygın olanlarına dair bilgi sahibi olmak.


PSY 505  Fizyolojik Psikolojide İleri Çalısmalar

Bu derste esas olarak davranıştan sorumlu beyin mekanizmalarının çalışılmasına yönelik olarak davranışsal sinirbilimin ilkelerinin incelenmesi yer almaktadır. Dersin ana yaklaşımı insan beyninin işlevsel bir çerçevede incelenmesine ilişkindir.


PSY 551  Öğrenme ve Bilisin Evrimsel Temelleri

Bu derste esas olarak öğrenme ve bilişin evrimsel temellerine ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Sahip olduğumuz zihinsel mekanizmaların altında yatan biyolojik süreçlerin nasıl evrilerek bugünkü halini aldığı dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.


PSY 552  Yapısal Eşitlik Modelleri

Bu ders, sosyal, davranışsal ve sağlık bilimlerindeki değişik problemlerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinin uygulanmasını içermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi, ölçme ve yapısal modeller, yol analizi, aracılık, model uyumunun değerlendirilmesi dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.


PSY 553  Psikolojide Bilgisayar Destekli Deney Düzenleme

Bu ders sayesinde öğrenciler SuperLab, DirectRT, EPrime ve VisualBasic 6.0 ortamlarında uyarıcı sunum ve tepki kayıtlarının yapılacağı ve veri analizlerini otomatize edecek programları kullanabilir hale gelecektir.


PSY 604  Davranışsal Araştırmalar için Bilgisayar Programlama

Bilgisayar programlama temelleri, Matlab programlama ortamının temelleri, verileri idare etmek ve görselleştirmek, Psychtoolbox kütüphanesi, programlama parçaları, veri yapıları, basit girdi ve çıktı, multimedya içeriği kullanma, zamanlama ve kayıt, geliştirme ve hata ayıklama teknikleri, fonksiyonlar ve modüler programlama, kayıtları okuma ve işleme.


PSY 605  Bilişsel Sinirbilim

Bu ders öğrencilere davranışın fizyolojik temelleri ile ilgili gelişmiş bir anlayış sağlamaktır. Tartışma konuları sinir sisteminin işlevi ve yapısını moleküler düzeyde incelemektedir.


PSY 606  Fonksiyonel Nöroanatomi

Bu dersin odak noktası, insan beyinini ve omurilik yapısını oluşturan merkezi sinir sisteminin fonksiyonel organizasyonu. Öğrencilerin santral sinir sisteminin duyusal, motor ve bilişsel işlev altında yatan başlıca sinir sistemlerinin organizasyonu öğrenmek için interaktif dijital atlaslar kullanacaklardir. Buna ek olarak, beyin modelleri ve insan beyninin histolojik bölümleri incelenecektir.


PSY 607  Öğrenme ve Bellek

Bu ders, öğrenme ve belleğe ilişkin süreçlerin kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar çerçevesinde incelenmesini içermektedir. Söz konusu süreçlere ilişkin görgül bilgi birikiminin büyük bir kısmını içeren hayvan modelleri temelinde, insan davranışının anlaşılması üzerine bir takım tartışmalar yürütülecektir. Ayrıca öğrenme ve belleğin çalışılmasında sinirbilimin rolü de ders kapsamında incelenmesi planlanan konulardandır. Son olarak, öğrenme ve bellek çalışmalarından elde edinilen görgül verilerin klinik doğurguları ve uygulamaları üzerinde durulacaktır. Dersin içeriğine uygun olacak şekilde yukarıda belirtilen konular korku koşullaması yordamı model alınmak suretiyle, korkunun edinilmesinde, sönmesinde ve geri gelmesinde belleğin rolü kapsamında ele alınacaktır.


PSY 608  Tekrarlı Ölçümler için Veri Analizi

Bu derste, öğrencilere ilk olarak deneysel çalışmalarda kullanılan tekrarlı ölçüm desenleri ve bu desenlerin kullanıldığı çalışmaların yöntemsel sorunları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu yöntemlerde teorik yetkinliği kazanan öğrencilere, çalışmalardan elde edilen verinin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Tekrarlı ölçümler için kullanılan tek değişkenli (ANOVA ve ANCOVA gibi) ve çok değişkenli istatistiklere (MANOVA ve MANCOVA gibi) ek olarak Yapısal Eşitleme Modelleri kapsamında ele alınan Örtük Gelişme Modelleri de ders kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu analizleri SPSS ve Mplus programlarını kullanarak uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.


PSY 609  Biyopsikoloji Çalışmalarında Fizyolojik Süreçlerin Ölçülmesi

Bu ders, biyopsikoloji alanında çok merkezi bir yere sahip olan fizyolojik süreçlerin ölçülmesinde kullanılan tekniklerin altında yatan temel prensiplerin ve ne tür biopsikolojik süreçlerle ilişkili olarak kullanılabileceğinin incelenmesini içermektedir. Bu içerik doğrultusunda biyopsikoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan deri iletkenliği tepkisi, yüz kası aktivitesi ve kalp atım hızı ölçümleri ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Deri iletkenliği tepkisinin, yüz kası aktivitesinin ve kalp atım hızının nasıl ölçüleceği ve bu ölçümlerden elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği de dersin ana konularını oluşturmaktadır. Ayrıca, söz konusu fizyolojik ölçülere ilişkin kayıt ve analiz süreçleri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak da gösterilecektir.


PSY 610  Karşılaştırmalı Hemisferik Asimetriler

Hemisferik asimetriler neredeyse tüm bilişsel fonksiyonlarda önemli bir rol oynamaktadır. Yüzyılı aşkın bir süredir hemisferik asimetriler sadece insana özgü olarak düşünülürken, diğer omurgalılarda da hemisferik asimetrilerin varlığını gösteren bulgulardaki artış, bu asimetrilerin evrimsel süreçte ortak atalardan edinilmiş olabileceğine işaret etmektedir. Bu bakımdan, hayvan modelleri insanda hemisferik özelleşmelerin anlaşılmasına yönelik benzersiz bir esin kaynağı oluşturmaktadır. Bu ders ile duyusal bağlantı sisteminde sol-sağ farklılıkları, beyin asimetrilerinin embriyolojik kökenleri ve yanallaşmaya ilişkin genetik faktörler ele alınacaktır.


PSY 611  Çok Düzeyli Modelleme

Bu ders hiyerarşik yapıdaki verinin analizinde kullanılan istatistiksel modelleri kapsamaktadır. Verinin hiyerarşik yapıda olması temel olarak farklı düzeylerde gruplanmış birimlerin varlığına işaret etmektedir (örneğin, bireylerden elde edilen tekrarlı ölçümler ya da farklı sınıflardaki öğrencilerden elde edilen veri gibi). Veri hiyerarşik yapıda olduğunda gözlemlerin bağımsızlığı varsayımı karşılanamadığı için bilinen istatistik yöntemler dışında bir modellemenin gerekliliği ortaya çıkmış ve çok düzeyli modelleme geliştirilmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere söz konusu modellemenin hem geleneksel regresyon analizi hem de yapısal eşitlik modellemesi çerçevesinde teorik ve pratik bilgisini kazandırmaktır. Bu amaçla çok düzeyli verinin analizinde kullanılan MLwiN ve Mplus istatistik paket programlarını kullanabilme becerisi, ders kapsamında yapılacak olan uygulamalarla öğrencilere kazandırılacaktır. Ayrıca, çok düzeyli veri analizinden elde edilen bulguların yorumlanması ve raporlanması konularına da değinilecektir.


PSY 612  Karar Vermenin Psikolojisi

Bu derste tartışılacak konular sezgisel karar verme ve önyargıları araştırma programı, sübjektif refah, mutluluk, oyun teorisi ve zamanlararası seçim içerecektir.


PSY 613  Nöroekonomi

Bu derste karar vermenin psikolojisi konusunda güncel makaleler ve ilişkili sinir süreçleri üzerinde durulacaktır. Bunun dışında risk, belirsizlik, ve deneyimlerden öğrenme barındıran kararlar, stratejik etkileşimli oyunlar ve sosyal tercihlerde kararlar tartışılacaktır.


PSY 614  Beyin Görüntüleme Yöntemleri

Bu derste nörogörüntüleme yöntemleri ile ilgili güncel konular üzerinde durulacaktır. Beyin görüntüleme, özellikle fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI), insan beyininin bölgelerini incelemek için ortak bir araç haline gelmiştir. Uygulamalı derslerde SPM kullanılacaktır. Bunların dışında bu derste beyin görüntüleme teknolojisi, deneysel tasarım, analizi ve bilişsel sinirbilimciler için bir araç olarak görülen fMRG’nin sınırlamaları ile güncel teknikler ele alınacaktır. Dersler ve uygulamalar fMRI veri yapısı, ve analizini kapsayacaktır.


PSY 615  Zihin Felsefesi ve Psikoloji

Bu ders zihin ve beden ikiliği hakkındaki çeşitli felsefi görüşleri anlatarak başlayacaktır. Bu konu ile ilgili sorunlar ele alınacak ve daha sonra davranışçılık, materyalizm ve işlevselcilik dahil olmak üzere birçok alternatif görüş tartışılacaktır. Buna bağlı olarak gerçekten zihin hakkında bir şeyler biliyor olup olmadığımızı, ve gerçekten bir şeyler bilip bilemeyeceğimiz ele alınacaktır.