Dersler


PSY 503  Öğrenme: Davranışın Deneysel Analizi

Öğrenme ve koşullamaya ilişkin kuram ve tekniklerin ele alınacağı bu derste, davranış ve altında yatan sinirsel yapılardaki plastisiteye vurgu yapılacaktır. Davranışsal görüngülere ilişkin genel geçer ilke ve yasalar ile bunların test edilmesinde kullanılan analitik teknikler dersin ana konularını oluşturmaktadır. Ek olarak, öğrenme teknikleri aracılığıyla sinir sistemine sahip canlılarda karmaşık sinirsel yapıların incelenmesine yönelik çalışmalar ele alınacak, psikofarmakolojik testlerde öğrenme teknolojisinin kullanılma biçimleri üzerinde durulacaktır.


PSY 501  Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I

Bu derste psikoloji ve sosyal bilimlerde bilgisayar destekli istatistik eğitimi amaçlanmıştır. Temelde psikolojik veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İkiyönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant amalizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir.


GSSS 595  Seminer

Danışmanlar ve öğrenciler önceki araştırmaları yazım kuralları açısından değerlendirebilecek ve ,eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayacaklardır. Öğrenci, kendisine atanan hocası ile birlikte alanında bağımsız çalışma yapar ve bir makale/rapor hazırlar.


PSY 502  Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II

Bu derste psikoloji ve sosyal bilimlerde bilgisayar destekli istatistik eğitimi amaçlanmıştır. Temelde psikolojik veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İkiyönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant amalizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir.


GSSS 599  Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma tasarımı kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma tasarımı çerçevesinde veri toplanmakta ve çalışmanın kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.


Seçmeli Dersler


PSY 504  İleri Bilişsel Psikoloji

İnsanın temel bilişsel özelliklerini ve kullanılan temel araştırma yöntemlerini incelemek ve bu metotların en yaygın olanlarına dair bilgi sahibi olmak.


PSY 505  Fizyolojik Psikolojide İleri Çalısmalar

Bu derste esas olarak davranıştan sorumlu beyin mekanizmalarının çalışılmasına yönelik olarak davranışsal sinirbilimin ilkelerinin incelenmesi yer almaktadır. Dersin ana yaklaşımı insan beyninin işlevsel bir çerçevede incelenmesine ilişkindir.


PSY 551  Öğrenme ve Bilisin Evrimsel Temelleri

Bu derste esas olarak öğrenme ve bilişin evrimsel temellerine ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Sahip olduğumuz zihinsel mekanizmaların altında yatan biyolojik süreçlerin nasıl evrilerek bugünkü halini aldığı dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.


PSY 552  Yapısal Eşitlik Modelleri

Bu ders, sosyal, davranışsal ve sağlık bilimlerindeki değişik problemlerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinin uygulanmasını içermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi, ölçme ve yapısal modeller, yol analizi, aracılık, model uyumunun değerlendirilmesi dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.


PSY 553  Psikolojide Bilgisayar Destekli Deney Düzenleme

Bu ders sayesinde öğrenciler SuperLab, DirectRT, EPrime ve VisualBasic 6.0 ortamlarında uyarıcı sunum ve tepki kayıtlarının yapılacağı ve veri analizlerini otomatize edecek programları kullanabilir hale gelecektir.


PSY 554  Deneysel Sosyal Psikoloji

Bu ders kapsamında öğrencilere deneysel sosyal psikoloji alanında yapılmış olan çalışmalar, farklı teorik yaklaşım ve çalışma yöntemleri çerçevesinde tanıtılır.


PSY 555  İnsan Cinselliğinde Yeni Akım ve Gelişmeler

Bu dersin amacı insan cinselliğini anatomik yapılar, cinsel gelişim, cinsel kimlik ve yönelim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel hastalıklar ve ilişkilerde oluşabilecek sorunları kapsayacak şekilde tanıtmaktır.


PSY 556  Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları

Bilişsel davranışçı yaklaşımın tarihsel gelişimi, bilişsel davranışçı terapiler, psikolojik bozuklukların etiyolojisi ve tedavileri


PSY 557  Algı Psikolojisinde Kuram ve Uygulama

Bu derste algının altında yatan duyusal, bilişsel ve psikolojik süreçler kuramsal ve uygulama çerçevelerinde tartışılmaktadır.


PSY 558  Uygulamalı Sağlık Psikolojisi

Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır.