Hakkımızda

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, genelde psikoloji ve özelde ise deneysel metodoloji ile ilgili kavram, kuram ve teknoloji bilgisine sahip, psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilen; bir disiplin olarak doğasını kavrayabilmiş, genel psikoloji tarihine hakim; bir bilim olarak ayrışması sürecinde ön plana çıkan kuramsal yaklaşım ve bakış açılarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilen, psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilen ve psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilen, psikoloji uygulamalarında, yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, özürlülük ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların gözetilmeyeceği anlayışına sahip, bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip, insan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilen, edindikleri bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilen, davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları; bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle sorgulayabilen, yeni fikirlere açık, nesnel bir duruş sergileyebilen ve bu yeni fikirleri şüpheci ve eleştirel bir şekilde değerlendirebilen, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilen, orijinal araştırma soruları üretebilen, uygun araştırma yöntemleri kullanarak bilimsel araştırma durumları tasarlayabilen, araştırma sorusu ve denencelerini, sınanabilir şekilde formüle edebilen, kavramlarını işevuruk olarak tanımlayabilen, araştırma sorusu ve denencelerine uygun, alternatif açıklamalara ilişkin olasılığı azaltan, iç ve dış geçerliğin artmasını sağlayacak uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilen, değişkenlerini ölçmeye yönelik farklı ölçme teknikleri kullanabilen, veri toplama, uygun istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerilerine sahip, psikoloji bilgilerini, etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilen, psikolojinin etik ilke ve değerlerini, etik uygulamaları ve bilimsel sorgu biçimlerini bilen ve bu ilkeler doğrultusunda çalışan, Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde ve tasarladıkları her araştırmada; araştırma deseninin oluşturulması, veri toplanması, yorumlanması ve bildirilmesi sırasında, etik ilke ve kural ve değerlerine uygun hareket etmenin önem ve gerekliliğini sindirmiş mezunlar vermeyi amaçlayan ve bu amacı gerçekleştirmek üzere öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriyi edinmeleri sürecini yürüten bir programdır.

HABERLER