Dersler


MI 501  Marka İletişimi

‘Farklılaştırma -ve giderek marka ederi oluşturma /markalaştırma-‘ sürecinde, pazarlama iletişimi karışımının nasıl etken olduğunu; bu karışımın nasıl planlanıp doğru yönetileceğini inceleyen ve öğreten teorik ve pratik çalışmalar bütünü.


MI 503  Halkla İlişkiler Stratejileri ve Taktikleri

Bu ders kapsamında, stratejik halkla ilişkilerin temel konuları olan kriz yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi temel uygulamalar üzerinden halkla ilişkiler alanının ileri seviyedeki örnekleri derinlemesine irdelenecek ve vaka analizleri yapılacaktır. Halkla ilişkilerinde taktik ve stratejilerin önemi tartışılacaktır.


MI 504  Pazarlama İletişimi Araştırmaları

Bu derste, bütünleşik pazarlama iletişimi perspektifinden alana ilişkin çalışmalarda doğru soruları sorabilme ve bunları araştırma soruları olarak kurgulayabilme, kurgulanan sorulara ilişkin doğru yöntemleri izleyebilme ve uygulayabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


MI 502  Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bu derste bütünleşik pazarlama iletişimi kavramının temelleri, literatürde yer alan teorik yaklaşımlar üzerinden irdelenecektir. Konuya ilişkin güncel tartışmalar kuramsal yaklaşımlarla birlikte ele alınacaktır. Aynı zamanda reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama kavramları, temel içerikleri ve uygulamaları örnekler üzerinden tartışılırken; pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve pazarlama sürecindeki rolü ve bütünleşik pazarlama iletişimi planı ileri seviyede değerlendirilecektir


SBE 597  Dönem Projesi

Öğrenciler, danışmanının kılavuzluğunda güncel teori ve konular üzerine bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, çalışma konusuna ilişkin teorik bilgisine ve mevcut uygulamalara temellenen bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


MI 551  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, kurumun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya gibi paydaşları ile ilişkilerini içermektedir. Kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu derste, kurumsal iletişim yönetiminin temel prensipleri, işletmelerdeki rol ve kapsamı ile kurumların farklı amaçlarla ve farklı paydaşlara yönelik gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarını nasıl yönetecekleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca, kurumsal iletişimcilerin iş yaşamındaki görev tanımları irdelenerek, kurumlarda iletişimcilerin karşılaşabileceği durumlar örnek vaka analizleri ile incelenecektir.


MI 552  Yaratıcı Strateji / Stratejik Yaratıcılık

Çeşitli kategorilerdeki başarılı markaların ve ardındaki kurumların / kişilerin yaratıcılık ve uygulama vakalarının, pazarlama iletişimi stratejileri ve uygulamalarıyla incelenmesi. Çeşitli aşama ve düzeyde strateji geliştirme alıştırmaları. Tartışmalar konu ve vakalara ilişkin tartışmalar.


MI 553  Dijital İletişim

Dijital düşünme anlayışı geliştirmek ve bu anlayış ile marka iletişimi stratejileri geliştirebilmek adına öncelikle dijtial bilgi ve teknolojiler ile dönüşen dünyamızdaki tüketici ihtiyaçları ile değişen iletişim kavramı açıklanacaktır. Değişen iletişim kavramında dijital iletişimin kendi içindeki dönüşümü detaylı olarak incelenecektir. Başarılı bir dijital strateji geliştirmenin ana ekseninde bulunan dijital tüketiciyi ve bu tüketiciye ulaşabilmek için kullanılan dijital iletişim yollarını anlamak dersin ana amacıdır. Dijital iletişim yolları standart kullanımlar, online video reklamları, sosyal medya, mobil medya, arama motoru pazarlaması, oyun, içerik, programatik, eticaret ve veri kullanımı ekseninde incelenecektir ve markanın pazarlama hedefine yapacağı katkı anlayışı ile aktarılacaktır.


MI 554  B2B İletişim

Tüketici dendiğinde sadece yiyecek, içecek, giyecek, otomobil vb. markaları tüketen bireyler akla gelmektedir. Oysa özellikle ülkemizde 'son tüketiciye' giden ürün ve hizmetleri üreten ve pazarlayan kurumların sayısı çok yüksektir. Bu kurumların birbirleri arasındaki rekabette öne geçmeleri, kurumsal markanın iletişimi ile mümkün olmaktadır. Kısacası, birbirinin müşterisi (tüketicisi) olan kurumlar, marka yönetimini gerçekleştirirken B2C yaklaşımından daha farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadırlar. B2B marka iletişimi olarak adlandırılabilecek bu yaklaşımı inceleyen ders, kurumsal farklılaşmanın sağlanmasından bu farklılaşmanın iletişimine kadar olan yelpazeyi ele almaktadır.


MI 555  Tüketici İçgörüsü

Ders, paylaşılan teorik arka planın, beyin fırtınası, içerik analizi ve yaratıcı harmoni-atölyeleri ile desteklendiği grup çalışmalarından oluşur.


MI 556  Kampanya Planlaması

Bu ders, pazarlama ve marka iletişimi kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gerekli olan stratejik planlama ve yönetim sürecine genel bir bakış ve anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kampanya planlama geliştirme ve uygulama sürecinde dikkate alınması gereken kavramlara değinilirken, süreç içinde geçen durum analizi, paydaş analizi, amaç ve hedef belirleme, hedef kitlesi tespiti, strateji ve taktiklerin geliştirilmesi, uygulama, ölçme ve değerlendirme şeklindeki tüm kampanya basamakları detaylı olarak incelenecektir. Bu ders kısmi olarak çevrimiçi (online) verilecektir.


MI 557  Marka İletişiminde Araştırma

Bu derste bütünleşik marka iletişimi ekseninde, niteliksel ve niceliksel veri toplanması ve analizinin gerçekleştirilmesinin aktarılması hedeflenmektedir. Pazarlama alanının dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısı ile yaklaşabilmek; yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmek için süreç, yöntem ve teknikler tanıtılacaktır. Ayrıca öğrencilerden iş yaşamında karşılaşılabilecek olası bir problemin çözümüne yönelik bir araştırma kurgulamaları ve dönem sonunda sınıfta sunmaları istenecektir.


MI 558  Medya Planlama ve Satın Alma

Bu derste medya planlamanın pazarlama ve iletişimdeki yeri açıklanmakta, Türkiye’de medya ortamı, medya planlamanın temel terimleri anlatılmakta ve medya stratejisi üzerinde durularak mecralar ve özellikleri ile satınalma sürecleri açıklanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin temel medya okur yazarlıgı kazanması ile medya planlamanın geleceği, inovasyon konularında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda örnek olay analizleri incelenmektedir. Yıl sonu projeleri icin her proje grubunun temsilcisiyle tek tek görüşülmekte ve medya planları üzerinden danışmanlık yapılmaktadır.


MI 559  Marka İletişiminde Yazım Atölyesi

Ders Yazılı basın, açık hava reklamcılığı, televizyon ve radyo reklamları, doğrudan postalama reklamcılığı, broşür ve internet reklamcılığı gibi farklı mecralarda uygulanabilecek farklı atölye çalışmalarını kapsamaktadır. Temel olarak stratejik ve kavramsal düşünme üzerine yoğunlaşan bu ders öğrencilerin aktifo larak uygulamaya katıldığı, beyin fırtınası ile fikir ürettiği bir formatta olacaktır.


MI 560  Görsel Okuryazarlık

Özellikle günümüz tüketicisinin etrafını saran ekranlar ve bu ekranlardaki dinamik içerikler, marka iletişimine maruz kalanların neleri nasıl kodladıklarının anlaşılmasını gerektirmektedir. Göstergebilim ışığında tüketicilerin zihinlerinde oluşan imgelerin ve bu imgelerin marka iletişimindeki yerlerini açıklamak, bu dersin ana konularını oluşturmaktdır. Ayrıca, tasarım dünyasının sunduklarından en fazla şekilde faydalanabilmek ve tüketicileri bu yolla etkileyebilmek için tasarımcılara doğru briefler verilmelidir. Dersin önemli kazanımlarından biri de, görsel tasarımı gerçekleştiren yeteneklere ne istendiğinin net ve doğru bir biçimde aktarılması olacaktır.


MI 561  Stratejik Halkla İlişkiler

Ders kapsamında stratejik halkla ilişkiler ve temel uygulama alanları teori ve örnek olaylar ışığında derinlemesine irdelenecektir.


MI 562  Marka Çağında Tüketici

Bu derste, marka iletişiminin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla tüketici davranışları ve tüketici psikolojisine ilişkin güncel tartışmalar ve araştırmalar incelenecektir. Tüketiciler hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmayı amaçlayan derste, tüketimin kültürel, sosyolojik ve psikolojik boyutları ele alınarak, tüketiciyi motive eden unsurlara değinilecek ve bireysel tüketicilerin tüketim alışkanlık ve tutumları açıklanmaya çalışılarak marka iletişimcilerinin tüketiciye yönelik nasıl bir yaklaşım geliştirerek iş yaşamındaki uygulamalara yansıtacakları çözümlenecektir.


MI 563  Reklamcılığın Temelleri

Ders kapsamında, güncel örnek olaylar, tarihsel gelişmeler, temel tanımlar ve yaklaşımlar üzerinden reklam ve reklamcılık kavramları incelenecektir. Reklam yaratım süreçlerindeki brief yazımı ve briefe uygun reklam fikirlerinin oluşturulması deneyimlenecektir. Reklamların markalar için etkililiğinin, örnek olaylar ve yapılacak araştırmalar ile iş yaşamındaki izdüşümleri deneyimlenecektir.


MI 564  Marka İletişiminde Örnek Olay Analizleri

Bu derste ulusal ve uluslararası juriler tarafından değerlendirilmiş marka iletişimi örnekleri incelenecek, sürecin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınarak öğrencilerin alana dair temel bilgi ve becerileri geliştirilecektir.