Dersler


BA 508  Stratejik Yönetim

Bu ders örgütlerde stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili konuları içerir.This course covers topics related with strategic management and business policy.


BA 567  Örgütlerin Dinamikleri

Derste öğrencilere, organizasyonların nasıl tasarlandığı, yapılandırıldığı, yönetim stratejileri ve organizasyonların çevreleriyle nasıl etkileşimde bulundukları gibi konular anlatılacaktır. Karar verme süreci, liderlik, iletişim ve örgütsel kültür derste üzerinde durulan konular arasındadır.


FFD 572  Yaratıcılık ve Tasarım Yönetimi

Bu ders tasarımla yaratıcılık ve tasarım yönetimi arasındaki ilişkileri irdeler.


BA 515  Pazarlama

Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri, pazarlamada etik gibi konular incelenir. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


FFD 597  Dönem Projesi

Öğrenciler, fakültenin kılavuzluğunda hem tasarım hem işletme alanlarına ilişkin güncel teori ve konular üzerine bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, çalışma konusuna ilişkin teorik bilgisine ve Tasarım Yönetimi Stüdyosu deneyimlerine ve bilgilerine temellenen bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.


FFD 573  Tasarım Yönetimi Stüdyo

Bu ders tasarım ve tasarım yönetimi araç ve tekniklerinin kullanılarak profesyonel\nservis/ürün tasarım sürecinin stratejik bağlamda analiz edilmesine, yeniden kurgulanmasına, sunulmasına yönelik süreçleri içerir.


Seçmeli Dersler


BA 537  Tüketici Davranışları

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.


BA 560  Finansal Muhasebe

Muhasebeye konu olan işlemleri günlük defter ve büyük defterde kayıt altına almak, ve dönem sonu işlemlerini yaparak bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlayarak gelecek dönemlerde öğrenilecek muhasebe ve finans derslerine temel olmaktadır.


BA 570  Örgütsel Davranış

Bu ders kişilik ve iş değerleri, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konuları kapsarThis course covers topics such as personality traits and work value, motivation, groups and teams, leadership and power and politics & conflict and negotiation.


BA 571  Küçük İşletmeler ve Girişimcilik

Ders tüm boyutlarıyla küçük işletme yönetimini ve bunun yanı sıra girişimcilik kavramının derinlemesine analizini içermektedir.The course includes small business management with all its dimensions alongside with a thorough analysis of the entrepreneurship concept.


BA 578  Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yönetim muhasebesi araçları ve stratejik yönetim yöntemlerinin uygulanması, performans ölçümleme sistemlerinin dizaynı ve stratejik performans analizinde kullanılacak olan raporların hazırlanmasını uygulayabileceklerdir.


BA 803  İşletmenin Yasal Çevresi


BA 806  Proje Yönetimi


BA 851  Marka Tasarımı ve Yönetimi

This course deals with issues about brand and brand management. Brand management proces and the factors affecting this process will be examined and discussed based on examples. Students will also prepare a brand management plan.


FFD 502  Sanat ve Tasarımda Güncel Konular

Bu dersin özü, sanat ve tasarımın farklı disiplinlerine ait araştırma konuları ve tarih yazımından oluşur. Farklı yüksek lisans tezlerine dâhil olduğu üzere, sanat ve tasarım objelerine ait bir türü belirlemek ve tanımlamak, tasarım aktivitesini bir bağlama oturtmak ve bunların tarihsel koşullarını günümüzün bir meselesi olarak ele almak bu dersin içeriğine dâhildir.


FFD 503  Tasarım Temsil Kuramları I

Bu ders tasarımla yapısalcılık sonrası kuramları, psikoanaliz, feminist eleştiri ve postkolonyal pozisyonları içeren çağdaş kültür söylemleri arasındaki ilişkileri irdeler.


FFD 557  Ekolojik ve Biyo-İklimsel Tasarım

Bu ders, eko sistemi, ekolojik yapım yöntemlerini, bioiklimsel tasarımı, çevresel problemleri, hava kirliliğini, su kirliliğini, ses kirliliğini ve katı atıkları içeren kirliliği inceler, tartışır ve araştırır. Ek olarak, bu ders, çevre ile etkileşim ve insan ilişkilerinde ekolojik prensiplerin araştırılması için yol gösterir.


FFD 563  Sanat, Tasarım ve Kent

Modernizmden günümüze kent, sanat ve tasarım ilişkisine dair gelişen söylemleri anlamak ve verili bir kent mekanını bunlar bağlamında çözümlemek.


FFD 569  Tasarımda İleri Malzemeler

Çağdaş malzemeler ve bunların tasarımda oluşturduğu fırsatların değelendirilmesi. Tasarımda yenilikçi malzeme uygulamalarının ayrıntılı örneklerle işlenmesi. Malzeme teknolojilerinde en güncel araştırmalardan örnekler ve bunların tasarımla ilişkilendirilmesi.


LOG 518  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, satın almanın bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular tartışılacaktır.


YD 501  Tasarım Perspektifleri

Bu ders, tasarım geçmişi olmayan kişilerde sanat ve tasarım nosyonuna ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, tasarımın temel prensip ve bileşenleri, yakın tarih ve teorik bakış açısıyla ve çoğunlukla geçtiğimiz yüzyıldan olay ve akımlarla anlatılacaktır. Türk tasarımı üzerine temel bir çalışma da bu dersin içeriğinin bir parçasıdır.