SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Hakkımızda


Ekonominin yaşamsal bir girdisi olan enerji, özellikle sürdürülebilir kalkınma kapsamında günümüzün en stratejik konuları arasında yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni, halihazırda yüzde 90 oranında fosil yakıtlara dayalı olan dünya enerji sisteminin, kaynak yetersizliği ve küresel iklim değişikliği açılarından sürdürülebilir olmamasıdır. Enerjiyi önemli kılan bir diğer neden de düşük karbon ekonomisine geçişin yaşandığı bu günlerde büyük tüketici ülkeler arasında artmakta olan jeopolitik rekabettir. Bu rekabet klasik kaynak mücadelesini hızlandırarak, küresel çapta siyasal ve ekonomik istikrarın bozulmasına neden olmaktadır.

Ülkemizdeki enerji durumu birçok ülkeye göre daha sorunludur. Tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçünü, 40 milyar dolar civarındaki bir kaynakla ithal etmek zorunda olan ülkemizde dışa bağımlılık çok önemli bir sorun olarak enerji güvenliğini tehdit etmektedir. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılık, en fazla tükettiğimiz enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazda yüzde 90`nın üzerindedir. Buna karşılık yerli enerji üretimi ise her geçen gün daha da azalmaktadır. Böyle bir enerji sisteminin 21. yüzyıldaki sürdürülebilirliği ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.

Enerji sistemimizin bir diğer özelliği de hızlı kalkınmamızın bir sonucu olarak enerji talebinin yüksek olmasıdır. Son 50 yılın ortalaması olarak, birincil enerji talebi artışı yüzde 5, elektrik enerjisi talep artışı ise yüzde 8 oranında gerçekleşmektedir. Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla belirli bir düzeye çıkana kadar enerji talebinin artması beklenmektedir. Dolayısıyla bir yandan yerli üretimi artırma çabaları hızlanırken öte yanda enerji verimliliği ve etkinliği artırılarak, ekonomik kalkınmaya zarar vermeden enerji talebinin düşürülmesi gerekmektedir. Bununla beraber jeopolitik konumunun ülkemize kazandırdığı enerjide köprü, kavşak ya da hub olma konusundaki üstünlüklerinden yararlanılması da ülkemizin geleceği açısından ayrıca önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programının amacı, dünya ve Türkiye`de sürdürülebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bu program, ülkemizde giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesinde de önemli katkıda bulunacaktır. Lisans eğitimini farklı alanlarda yapmış olan öğrencilere verilecek temel ve seçmeli dersler ile belirli alanlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Dersler gerçek hayat pratiklerinden örnekler ile konunun uzmanı kişiler tarafından seminerler ile desteklenecektir. Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans programının öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj, ülkemizde benzerinin bulunmaması ve çok önemli olan sürdürülebilir enerji gelişimi konusunda uzmanlaşma imkanını sağlamasıdır.

Son güncelleme: 24 Temmuz 2012