Dersler


PSIR 505  Politik Teori


PSIR 503  Karşılaştırmalı Siyaset


PSIR 595  Seminer

Öğrenci seçtiği siyaset bilimi ile ilgili alanında kendisine atanan hocası ile birlikte bağımsız çalışma yapar ve bir dönem ödevi hazırlar.


PSIR 502  Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu ders, uluslararası ilişkiler alanındaki kuramsal ve analitik yaklaşımlar hakkında akademik bir çerçeve sunmaktadır.


PSIR 599  Yüksek Lisans Tezi

Öğrencileri akademik yazım teknikleri kazandırarak, orjinal araştırmaya sevk edecektir.


Seçmeli Dersler


PSIR 501  Araştırma Yöntemleri


PSIR 504  Küresel Politikada Çağdaş Tartışmalar


PSIR 506  Türkiye-AB İlişkileri


PSIR 509  Avrupa Birliği'nin Dış İlişkileri


PSIR 511  Avrupa Siyasi Tarihi


PSIR 514  Avrupa Birliği Politikaları


PSIR 531  Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası


PSIR 551  Türk Siyasal Hayatı Semineri

Derste tartışılacak konular arasında siyasal kültür, sivil toplum, siyasi liderler ve Türkiye’de demokrasinin sorunları yer almaktadır.


PSIR 552  Uluslararası Güvenlik

Bu derste öncelikle, uluslararası ilişkilerin ve güvenlik mevhumunun kavramsal ve teorik altyapısına temas edilecektir. Öğrenimlerinin daha önce evrelerinden, öğrencilerin bu kavramsal ve teorik boyutlara belli bir aşinalık kazanmış oldukları farz edilmektedir. Dolayısıyla, ağırlık süratle uluslararası ve askeri güvenliğin güncel konularına kayacak; ancak bu yapılırken askeri olmayan güvenliğin belirli konu ve tartışmalarına da değinilecektir. Dönemin ilk 11 haftasında dersin öğretim sistematiği, Öğretim Görevlisi’nin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Öğrencilerin her ders haftası için belirlenmiş olan okuma materyalini mutlaka ve önceden okuyarak derse gelmeleri, bu materyal üzerine sınıfta yapılacak tartışmalara katılmaları ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamaya çalışmaları beklenmektedir. Dönemin son üç haftasındaki dersler ise, öğrencilerin sınıfın önünde gerçekleştirecekleri görsel/sözlü takdimleri temelinde yapılacaktır. Bu amaçla, Öğretim Görevlisi tarafından belirlenen uluslararası güvenliğin mevcut ve geleceğe yönelik sorunları arasından her öğrencinin bir takdim konusu seçmesi istenecektir. Devamında hazırlanacak takdim bir grup çalışması olmayacak ve her öğrencinin kendi takdimini hazırlaması ve sunması gerekecektir. Başkalarına ait çalışma veya fikirlerin referans göstermeden ödünç alınması ve kullanılmasına izin verilmeyecektir. Devam durumu ve sınıf tartışmalarına katılımın dönem sonu notu üzerinde %20 ağırlığı olacaktır. Final sınavının ve sınıfta yapılacak sunumun ağırlıkları %40’ar olacaktır. Final sınavında, öğrencilerin sorumlu oldukları okuma materyali, sınıf tartışmaları ve diğer öğrencilerin yaptığı takdimler bağlamındaki bilgileri ve bunlar hakkında yorum yapabilme seviyeleri ölçülecektir.


PSIR 553  Azınlıklar Siyaseti

Bu derste öğrenciler özellikle Avrupa’daki gelişmeler üzerinden azınlık siyasetinin analitik bir şekilde incelenmesiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler eğitimini geliştirecektir. Bunun temel sebebi, azınlık haklarının ortaya çıkışı ve gelişiminin modern Avrupa siyasi tarihinden ayrılamaz oluşudur. Özellikle iki dünya savaşıyla Avrupa devletleri ve bu devletlerin etnik, dilsel ve dini azınlıklarının gelişimi söz konusudur. Sonuç olarak, Avrupa bugünlerde, müdahil olan Avrupa Konseyi, AGİT ve AB gibi uluslararası örgütlerle, etnik gruplararası siyasetin büyük bir karışıklığı oluşturduğu bir uzamı temsil ediyor. Öğrencilerden (1) belirlenen okumaları yapmaları, (2) derslere gelmeleri, (3) bireysel araştırma projelerini sunmaları ve (4) bireysel araştırma projeleri (IRP) üzerine analitik makaleler yazmaları beklenmektedir.


PSIR 554  Kamuoyu

Öğrenciler dünya kamuoyunun yapısını ve dinamklerini tartışırlar.


PSIR 555  Dış Politika Analizi

Yüksek lisans seviyesindeki bu ders, devletlerin iktisadi ve siyasi dış politika amaçlarını gerçekleştirme kapasitesini incelemektedir. Ayrıca insane hakları, dış politika ve diplomasi arasındaki ilişkiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektedir.


PSIR 556  Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular

Bu ders, güncel Uluslararası İlişkiler literatürü ve alandaki araştırma programları ile ilgili bilgi sunmaktadır.


PSIR 557  Uluslararası Göç

Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı bütünleşme tanımlarının incelenmesi (5) Bütünleşmenin sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi


PSIR 558  Ortadoğu Politikası

Bu derste Orta Doğu’nun tarihsel gelişimi özellikle Birinci Dünya Savaşı yani Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile incelenip, Batılı güçlerin Ortadoğu politikasındaki etkisine bakılacaktır. İsrail’in kuruluşu ve Arap-İsrail Savaşları günümüz Ortadoğu politikalarını anlamamıza ışık tutacaktır. Ayrıca siyasi İslam’ın ilerleyişi ve petrol ekonomisinin bölgeye etkisi incelenecektir.


PSIR 559  Türk Siyasi Düşünce Tarihi

Ders kapsamında, özellikle liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, islamcılık, sosyalizm ve feminizm gibi siyasi akımların dönüşümü üzerinde durulacaktır.


PSIR 560  Toplumsal Cinsiyet Politikaları

Temsil, siyasi katılım, kadınların, erkeklerin ve LGBT bireylerin örgütleri ve ekonomik dağılım gibi konular cinsiyet temelli olarak tartışılacaktır. Ayrıca, farklı ülkelerin karşılaştırılması öğrencilere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin cinsiyet hakkındaki tutumlarına ilişkin bilgi verecektir.


PSIR 561  Dünya Politikasında Kafkaslar

Dünya Politikasında Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.