SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Zeynep Mineliler.
  (2008) Tasar?m Hakk?n?n Hkmszl?.
  Manisa Barosu Dergisi , No. 105, 9-22,

Uluslararası

 • Zeynep ?i?li.
  (2018) The role of universities in the promotion of worker protection: UCLA labor occupational health and safety program as a model for countries with developing economies.
  Labor History , 1-17, ISBN: 0023-656X (Print) 14
 • Zeynep ?i?li , Melahat K?z?l , Nursun STNKARL? and ?lgi ?emin.
  (2016) Legal Awareness of Elderly About Abuse and Neglect.
  Turkish Journal Of Geriatrics , Vol. 2016;19/4, No. 19, 238-244, ISBN: ISSN: 1304-2947 e-
 • Fatih DALK?L? , S. Alp Limoncuo?lu.
  (2011) Investigation of footnote disclosures related to on-going court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange.
  African Journal Of Business Management , Vol. 5, No. 29, 11580-11588, ISBN: 1993-8233

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Cem ZCAN.
  (2017) Kresel Bir Hukuk Dzeni Olarak Lex Sportiva.
  ?zmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Ebru Karademir.
  (2016) Hakem Kararlar?n?n Tan?nmas? ve Tenfizinde Yabanc?l?k Unsuru.
  Uluslararas?Antalya NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 4, No. 7, 129-143, ISBN: 2147-7213
 • Huriye Kubilay.
  (2016) ELEKTRON?K T?CARET?N DZENLENMES? HAKKINDA KANUNLA ?LG?L? GENEL B?R DE?ERLEND?RME.
  ?zmir Barosu Dergisi , No. 8, 272-292,
 • Ebru Karademir.
  (2015) Viyana Sat?m Antla?mas?'nda Bo?luk Doldurma.
  ?zmir Barosu Dergisi , No. 2, 231-256,
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Trk Hukukuna Gre Bo?azlar Rejimi: evre Hukuku Ynnden de?erlendirme.
  ?NN NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1-31, ISBN: 2146-1082
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) TEMEL HAKLARIN KORUNMA UYGULAMASI ??NDE ULUSLARARASI KAMU HUKUKU KURALLARININ GEL???M?:.
  Kazanc? Hukuk Ara?t?rmalar? Dergisi , No. 1, 117-147,
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Birinci Basamakta al??an Hekimlerin Dinlenme Hakk? Ba?lam?nda Aile Hekimli?inde Nbet Uygulamas?.
  TRKIYE Aile Hekimli?i Dergisi , Vol. 18, No. 3, 170-177, ISBN: e-ISSN 1308-531X
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Education of Insurance Agent Technical Personnel in Turkey.
  ?NN NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 5, No. 2, 1-22, ISBN: 2146-1082
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Toplu Szle?me ile creti D?rlen ??inin ??e Ba?lamamas?(Karar ?ncelemesi).
  ?stanbul NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Mecmuas? , Vol. LXXII(72), No. 2014/2, 611-622,
 • Zeynep ?i?li , Dilek Dulay Yang?n.
  (2014) Trk Borlar Kanunu erevesinde ?hbar nellerinin Szle?me ile Art?r?ld??? Hallerde ??inin ?hbar Tazminat? Sorumlulu?u.
  Hacettepe Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 4, No. 2, 77-92,
 • Huriye Kubilay.
  (2014) OTO K?RALAMA KLOZLU KASKO S?GORTASI ?LE GVENCE ALTINA ALINAN ARALARDA S?GORTA ETT?REN?N SZLE?ME SRES? ??NDE BEYAN YKMLL?.
  Gazi NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. XVII, No. 4/2013, 119-146, ISBN: ISSN 1302-0013
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Kararlar? Kar??s?nda Geersiz Fesih Nedeniyle al???lmayan Sre ?in Do?mu? Bulunan cret ve Di?er Haklar?n denmesinde En ok Drt Ayl?k Sre S?n?r?n?n De?erlendirilmesi.
  Maltepe NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 2013, No. 2, 111-129, ISBN: 1303-5630
 • Huriye Kubilay , ?brahim Atakan Kubilay.
  (2013) Seyahat Acentalar? Sorumluluk Sigortalar?nda Sigortan?n Ktye Kullan?lmas?: Sigortan?n Kapsam? Ynnden Uygulamadan Bir rnek.
  TRKIYE Barolar Birli?i Dergisi , No. 107, 273-296, ISBN: 1304-2408
 • Zehra Odyakmaz , Serkan ?NARL? , Cem ZCAN.
  (2013) Fransa'da ve Trkiye'de Seim Kampanyalar?n?n ve Siyasi Partilerin Finansman?n?n Denetimi.
  SELUK NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 20, No. 2,
 • Ebru Karademir.
  (2013) Milletleraras? Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Bir Kar??la?t?rmas?.
  Milletleraras? Hukuk Ve Milletleraras? ZEL Hukuk BLTENI , No. 2, 73-105,
 • Huriye Kubilay.
  (2013) Kaydile?tirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kay?t Kurulu?una Teslim Etmeyen Ki?ilerin Hukuki Durumu.
  Gazi NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. XVII, No. 12, 805-829,
 • Zeynep ?i?li.
  (2012) Bireysel ?? Uyu?mazl?klar? ve Yarg?sal zm.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 70, No. 2012/2, 43-69, ISBN: ISSN:1300 9885
 • Zeynep ?i?li.
  (2012) Sa?l?kta "Yeniden Yap?lanma" ve Sa?l?k Meslek Uygulamas?ndan Do?an Zararlar?n ?dare Taraf?ndan Uzla?ma Yoluyla Halledilmesi.
  Toplum Ve Hekim (May?s-Haziran 2012) , Vol. 27, No. 3, 231-240, ISBN: ISSN:1300-4387
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) ??i Maa??na Konan Haczin ?? Akdinin Feshinde Geerli Sebep Te?kili (Karar ?ncelemesi).
  Kamu-?? ?? Hukuku Ve ?ktisat Dergisi , Vol. 11, No. 1, 39-58,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Sigortac?l?k Mevzuat?ndaki Baz? Hkmlerle ?lgili De?erlendirme.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi, PROF.DR.NAL Narmanl?o?lu'na Arma?an , Vol. 9, 399-408, ISBN: 1303-6963
 • Siyami Alp Limoncuo?lu.
  (2009) Flexicurity And Its Effects On Legal Regulations Throughout Europe.
  ??-G, ENDSTRI ?li?kileri Ve ?nsan Kaynaklar? Dergisi , Vol. 11, No. 6, 7-24, ISBN: 1303-2860
 • Ebru Akduman.
  (2007) Mahkeme Karar? (3. Daire) (eviri).
  Maltepe NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi: Prof. Dr. Ayd?n AYBAYA Arma?an , No. 2, 21-33,
 • Zeynep SISLI.
  (2007) KISM? SREL? ALI?AN ??YER? HEK?M?N?N KIDEM VE ?HBAR TAZM?NATI HAKLARI.
  AL??MA Ve Toplum , Vol. 13, No. 1, 95-120,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabanc? Personel al??ma ?zni Sresinin Uzat?lmamas? Halinin ?? Akdine Etkisi (Karar ?ncelemesi).
  Kazanc? Hukuk ??letme Ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergi , No. 7, 137-141,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabanc?lar?n Trkiyede al??ma Haklar?.
  Kazanc? Hakemli Hukuk Dergisi , No. 10, 66-100,

Uluslararası

 • Huriye Kubilay , P?nar Akdemir.
  (2018) MADEN ALI?ANLARI ZORUNLU FERD? KAZA S?GORTASI.
  T.C. Uyu?mazl?k Mahkemesi Dergisi , No. 10, 455-473, ISBN: E-ISSN:2149-7966
 • Cem ZCAN.
  (2017) Frans?z Hukukunda Aile Arabuluculu?u.
  Uyu?mazl?k Mahkemesi Dergisi , No. 9,
 • HUR?YE KUB?LAY , CEM ZCAN.
  (2017) T?CAR? KRED? S?GORTASININ HUKUK? YAPISI VE GNCEL SORUNLAR.
  ANKARA BAROSU DERG?S? , No. 2017/3, 317-341, ISBN: ISSN: 1300-9885
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  Procedia -Social And Behavioral Sciences , 3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • Cem ZCAN.
  (2015) Perruche Davas? ve Do?um ncesi Te?his Hatas? Nedeniyle Tazminat.
  TRKIYE Adalet Akademisi Dergisi , No. 21,
 • Huriye Kubilay , Ebru Karademir , Ebru Ay Chelli.
  (2015) Supervision and Measures in Capital Markets according to the New Turkish Capital Market Act.
  Law & Justice Review , No. 1, 13-31,
 • Huriye Kubilay , ?brahim Atakan Kubilay.
  (2013) Sermaye Piyasas?nda Veri Depolama Kurulu?lar?.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXIX, No. 3, 11-28, ISBN: 1300-1396
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  Mediterranean Journal Of Social Sciences , Vol. 3, No. 6, 118-123, ISBN: 2039-9340
 • S. Alp Limoncuo?lu , zlem AK?R , Ahmet Tatar and ?lknur Tatar.
  (2012) Flexicurity in Turkey.
  QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO , No. 97, 59-70,
 • Zeynep SISLI.
  (2009) The Impacts Of Subcontracting On The Identity Of Workers In Workplace.
  ?? G: ENDSTRI ?li?kileri Ve ?nsan Kaynaklar? Dergisi , Vol. 11, No. 6, 57-72, ISBN: 1303-2860
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas? Hakk?nda Bir De?erlendirme.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXV, No. 4, 211-226, ISBN: Ankara
 • S. Alp Limoncuo?lu , Zeynep ?i?li.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: the Case of Turkey.
  International Journal Of Business Research , Vol. 9, No. 6, 140-147,
 • Siyami Alp Limoncuoglu.
  (2008) The effects of cultural understanding and family friendly programs on women's decision to participate to labor force..
  International Journal Of Business Research , No. 4, 104-124,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • ESRA KATIMAN.
  (2016) TEMEL HAKLAR BAKIMINDAN P?YASALARIN DZENLENMES? VE DENETLENMES?.
  BFHD , Vol. 5, No. 17, ISBN: 2016
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) YARDIM KURULU?U OLMANIN TES?NDE B?R RGT,ULUSLARARASI KIZILHA KOM?TES?.
  TBB , No. 116, 387-416,
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) "ULUSLARARASI ANDLA?MALARI DENETLEME MEKAN?ZMALARI- GRETA VE AVRUPA KONSEY? ?NSAN HAKLARI KOM?SER?N?N KAR?ILA?TIRMALI ?NCELEMES?".
  TRK?YE BAROLAR B?RL??? , No. 113, 127-140,
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Geersiz Fesihte Sresinde Ba?vurmayan Ya Da ??veren a?r?s?na Ra?men ??e Ba?lamayan ??inin Bo?ta Geen Sre cretine Hak Kazanamayaca??na ?li?kin Yarg?tay Uygulamas?n?n Ele?tirisi Ve neriler.
  ?zmir Barosu Dergisi , Vol. 78, No. 3, 48-71, ISBN: 1305-757X
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) ARCT?C SUNR?SE" (UDHM, HOLLANDA KRALLI?I/RUSYA FEDERASYONU) DAVASI I?I?INDA, ULUSLARARASI HUKUK VE EVRE KORUMA EYLEMLER?".
  ?NN NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 5, No. 1, 139-158,
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2014) Anglo-Sakson Hukuk Sistemi al??ma Mevzuat?nda Psikolojik Taciz.
  ?stanbul NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Mecmuas? , Vol. LXXII, No. 2, 269-294,
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2014) ??inin ?? Szle?mesini Psikolojik Tacize Dayal? Olarak Hakl? Nedenle Feshinde Hak D?rc Srenin Ba?lang?c? Karar ?ncelemesi.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 15, 547-571,
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2013) ?? Hukuku Kapsam?nda Psikolojik Tacizin De?erlendirilmesi ve Ma?durlar?n Kullanabilecekleri Haklar.
  TRKIYE Barolar Birli?i Dergisi , No. 105, 51-88, ISBN: 1304-2408
 • Huriye Kubilay , ?brahim Atakan Kubilay.
  (2013) S?GORTACILIK SEKTRNDE B?L???M TEKNOLOJ?LER?N?N ROL.
  Ya?ar NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Prof.Dr.Ayd?n Zevkliler Arma?an? , Vol. II, No. 2013, 1819-1855, ISBN: 1305-9770
 • ESRA KATIMAN.
  (2013) B?R ? HUKUK YOLU OLARAK B?REYSEL BA?VURU VE ETK?NL??? SORUNU Individual Application as a Domestic Remedy and Its Effectiveness.
  TRKIYE Barolar Birli?i Dergisi , No. 107, 19-50, ISBN: 9781111162191
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Trk Ticaret Kanununa Gre Limited ?irket Orta??n?n Bilgi Alma ve ?nceleme Hakk?.
  Terazi Ayl?k Hukuk Dergisi , Vol. Y?l:7, No. Say?:69, 14-19, ISBN: 1306-9802
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Trk Ticaret Kanununa Gre Limited ?irketlerin Hakl? Sebeple Feshi.
  Gazi NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. XVI, No. 3, 95-117, ISBN: ISSN-1302-0013
 • Huriye Kubilay.
  (2012) Anonim Ortakl?klarda Ynetim Kurulu yelerinin cretlerinin Belirlenmesi.
  XXIV. Ticaret Hukuku Ve Yarg?tay Kararlar? Sempozyumu , Vol. IV, No. 468, 9-59, ISBN: 978-975-537-207-5
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2012) ??sizlik Sigortas? ve Uygulama Sorunlar?.
  Sicil , No. 26, 84-98,
 • Cem ZCAN.
  (2011) Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk.
  ?zmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • S.Alp Limoncuo?lu , Zeynep ?i?li , Dilek Eser.
  (2011) Sosyal Devlet ?lkesi ve Ya?am Hakk? erevesinde ?? Kazalar?.
  Prof.Dr.Sarper SZEKE Arma?an. Ekim 2011, ?stanbul , 1983-1999, ISBN: 978-605-377-610-9
 • Zeynep SISLI , S Alp LIMONCUOGLU , Dilek ESER.
  (2010) ??sizlik Sigortas? dene?i Sresinin Kar??la?t?rmal? Hukuk A?s?ndan De?erlendirilmesi.
  Prof. Dr. Ali GZEL'E Arma?an , Vol. 2, 1209-1231, ISBN: 9786053772408
 • Huriye Kubilay.
  (2010) Karar Yetersay?s?n?n Hesaplanmas?nda Salt (Mutlak) o?unlu?un Belirlenmesi Gereken An.
  Prof.Dr.F?rat ZTANA Arma?an, Prof.Dr.F?rat ZTANA Arma?an, Cilt I, Ankara 2010, S. 1411-1431. , Vol. I, 1411-1431, ISBN: 978-605-5593-13-1
 • Huriye Kubilay.
  (2010) 5941 Say?l? ek Kanununun De?erlendirilmesi.
  Ekonomik V?ZYON, ?zmir Ticaret Odas? Dergisi, Haziran 2010, S. 72-73. , No. Haziran 20, 72-73,
 • Cem ZCAN.
  (2010) Bosman Karar? ve Profesyonel Sporcular?n Serbest Dola??m?.
  ?zmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • S. Alp Limoncuo?lu , Jale Ta?o?lu.
  (2010) 4857 Say?l? Kanun Kapsam?nda Esnek al??ma.
  Sosyal Ve Be?eri Bilimler Dergisi , Vol. 2, No. 2, 77-85,
 • Cem ZCAN.
  (2010) Spor Tahkim Mahkemesinin Kurulu?u ve ??leyi?i.
  ?stanbul Ayd?n NIVERSITESI Sosyal Bilimler Dergisi , No. 3,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) ?? Gvencesi Kapsam?n?n S?n?rland?r?lmas?n?n Uluslararas? Hukuk Normlar?na Uygunlu?u.
  Legal ?? Hukuku Ve Sosyal GVENLIK Hukuku Dergisi , Vol. 21, No. 1, 69-88,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Gemi, Deniz ve ?su Aralar? Hakk?nda Getirilen Yeni Dzenlemelerin De?erlendirilmesi, ?zmir Barosu Dergisi, Y?l:74, Say?: 3, Temmuz 2009, ?zmir, s. 9-24..
  ?zmir Barosu Dergisi , No. 3, 9-24, ISBN: 1305-757X ISSN
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) TRBAN SORUNUNUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DE????KL?K ZM OLUR MU?.
  TRK?YE BAROLAR B?RL??? DERG?S? , Vol. 75, 138-164,
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) Bo?ta geen sre creti ve i?e ba?latmama tazminat?na ili?kin uygulamada ya?anan sorunlar?n Yarg?tay Kararlar? ?????nda de?erlendirilmesi.
  KAZANCI Hakemli Hukuk Dergisi , No. 49-50, 76-101,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2007) K?dem Tazminat? Fonu Tart??malar? I????nda Avusturya K?dem Tazminat? Reformu.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 9, No. zel say?, 289-317,
 • Zeynep Mineliler.
  (2007) Deniz Yoluyla Tas?mada Ykn Ziya ve Hasar?ndan Do?an S?n?rl? Sorumluluk.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi , Vol. 9, No. zel say?, 957-984,

Uluslararası

 • Huriye Kubilay.
  (2018) Elektronik Koni?mento Uygulamas?ndaki Gncel Geli?meler.
  Deniz Hukuku Dergisi - Ankara NIVERSITESI, Deniz Hukuku Ve Uygulama Ara?t?rma Merkezi , Vol. 1, No. 1, 33-47, ISBN: ISSN 2602-4055
 • S. Alp Limoncuo?lu , Jale Ta?o?lu.
  (2010) Flexicurity in Turkish Labour Law and Social Security Law.
  International Journal Of Business And Management Studies , Vol. 2, No. 2, 39-47,
 • Zeynep ?i?li , Abel Valenzuela.
  (2018) Day Labor, Domestic Work and Social Security Rights: U.S. and Turkey Comparisons.
  18. International Labour And Employment Relations Association World Congress 2018 / ILERA 2018 Proceedings
 • Altan Kayacan , Zeynep ?i?li.
  (2018) Comparison of Precautionary Costs and Compensation Costs RegardingOccupational Accidents and Diseases.
  ICOPEC 2018, 9.International Conference On Political Economy 06-09/09/2018 / Proceedings Of ICOPEC 2018: 10 Years After The Great Recession: Orthodox Versus Heterodox Economics 9. International Conference On Political Economy
  7-14, ISBN: 978-1-912503-47-6
 • Zeynep ?i?li , Stephanie Limoncelli.
  (2018) Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  International Sociological Association / XIX ISA World Congress Of Sociology Book Of Abstracts
  ISBN: ISSN 2522-7025
 • Huriye Kubilay.
  (2018) S?GORTA ACENTELER?N?N DENKLE?T?RME ?STEMLER? ?LE ?LG?L? B?R DE?ERLEND?RME.
  TRK?YE ADALET AKADEM?S? / TRK T?CARET KANUNUNUN 5. YILI SEMPOZYUMU, ANKARA 08-10 KASIM 2017
 • Zeynep ?i?li.
  (2017) Ayd?nlat?lm?? Onamda Yasal Sorumluluklar.
  2.Uluslararas? 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hem?ireli?i Kongresi / 2.Uluslararas? 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hem?ireli?i Kongresi Bildiri Kitab?
  79-85,
 • Zeynep ?i?li.
  (2017) Mobbingin Hukuksal Boyutu.
  2.Uluslararas? 10.Ulusal TRK Ameliyathane Ve Cerrahi Hem?ireli?i Kongresi / 2.Uluslararas? 10.Ulusal TRK Ameliyathane Ve Cerrahi Hem?ireli?i Kongresi Bildiri Kitab?
  200-208,
 • Huriye Kubilay.
  (2017) Sermaye Piyasas? Aralar?n?n Kaydile?tirilmesi ?le ?lgili Yarg?tay Kararlar?n?n De?erlendirilmesi.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Ara?t?rma ENSTITS / XXXI. Ticaret Hukuku Ve Yarg?tay Kararlar? Sempozyumu
 • Zeynep ?i?li.
  (2016) Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representatives on occupational health and safety.
  8.International Conference On Safety&Health 8-11 May 2016 ?stanbul / Fultext Book-Bildiri Tam Metinleri Kitab?
  499-502,
 • Zeynep ?i?li.
  (2016) ?? Sa?l??? ve Gvenli?i'nin Ekonomik ve Sosyal Boyutlar?".
  ?zmir Ekonomi NIVERSITESI, 28.5.2016. / 1.?? Sa?l??? Ve GVENLI?I Sempozyumu
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  The Association Of Science, Education And Technology / Procedia - Social And Behavioral Sciences
  3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Developments Related to Electronic Bill of Lading.
  ?zmir Ekonomi NIVERSITESI
 • Kamile Nazan Turhan , Zeynep ?i?li.
  (2015) Trkiye'de G?da Gvenli?i Mevzuat?n?n Uygulanmas?nda Yetkili Otorite Konusu ve neriler.
  ?nternational Association For Food Protection, G?da GVENLI?I Derne?i, G?da Tar?m Ve Hayvanc?l?k Bakanl??? / 5.G?da GVENLI?I Kongresi Bildiri ZETI Kitab?
 • Huriye Kubilay , P?nar Akdemir.
  (2015) Maden al??anlar? Zorunlu Ferdi Kaza Sigortas? Taraflar?n?n Ykmllkleri.
  Afyon Kocatepe NIVERSITESI, 03-04 Ekim 2015 / Maden Hukuku Sempozyumu
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Education of Insurance Agent Technical Person in Turkey.
  V.ECBS, St. Petersburg, Russia, Sept. 11-14 September, 2014 / ?NN NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI Dergisi, Temmuz-Aral?k 2014, Cilt:5, Say?:2
  1-22,
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Trk Hukukuna Gre Bo?azlar Rejimi.
  ?zmir Ekonomi NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) 6331 say?l? Kanun erevesinde ?? Sa?l??? ve Gvenli?i Kltrnn Geli?tirilmesi A?s?ndan Koordinasyon(Coordination Related with the Improvement of Occupational Health and Safety Culture within the Framework of Law No.6331).
  T.C.AL??MA Ve Sosyal GVENLIK Bakanl??? / VII.Uluslararas? ?? Sa?l??? Ve GVENLI?I Konferans?
 • Melahat K?z?l , Zeynep ?i?li , Nursun STNKARL? and M.?lgi ?emin.
  (2014) Huzurevinde Ya?ayan Ya?l?lar?n ?hmal ve Suistimal A?s?ndan Hukuksal Fark?ndal?k Dzeyleri ve Depresyon Ynnden De?erlendirilmesi.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 May?s 2014 , Antalya Turkey
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Does new Labour Unions And Collective Agreement Act of Turkey Guarantee Unionization Rights of all Workers or not?.
  IREC 2014 - The Future Of The European Social Model New Perspectives For Industrial Relations, Social And Employment Policy In Europe? / Industrial Relations In Europe Conference(IREC 2014) Proceedings
  1-13,
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Kt ?artlardaki ocuk ??ili?inin Yasaklanmas? ve Ortadan Kald?r?lmas?na ?li?kin Acil nlemler Hakk?nda 182 Say?l? ILO Szle?mesi Ba?lam?nda ocuk Gelinler Gere?i.
  ?zmir Ekonomi NIVERSITESI / Hukuki Boyutuyla OCUK Gelinler Uluslararas? Konferans?
  133-144, ISBN: 978-975-8789-53-5
 • Zeynep ?i?li.
  (2014) Uluslararas? al??ma rgt'nn 176 Nolu Szle?mesi erevesinde Trkiye'de ??i Sa?l??? ve ?? Gvenli?i Mevzuat?.
  Pamukkale NIVERSITESI
 • Zeynep ?i?li.
  (2013) ??i Kat?l?m? A?s?ndan 6331 Say?l? Kanunda ?? Sa?l??? ve Gvenli?i Organizasyonu.
  TMMOB Makina MHENDISLERI Odas? / VII.Ulusal ??I Sa?l??? Ve ?? GVENLI?I Kongresi 18-20 Nisan 2013 Adana
  237-245, ISBN: 978-605-01-0469-1
 • Huriye Kubilay.
  (2013) Trkiye'de Lisans Dzeyinde Hukuk E?itimi ve ABD ?le Kar??la?t?rma .
  Akdeniz NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI / I. Hukuk ?RETIMI Kongresi
  1-19,
 • Zeynep ?i?li.
  (2013) A Case From Turkey; "Race to Bottom" Danger on Unionization Through Subcontracting With the Help Of New Regulation.
  National School Of Political Science SNSPA, Department Of Political Science,Median Research Centre, Bucharest / Industrial Relations In Europe Conference(IREC) 2013 12-14 September 2013 Bucharest Papers(USB)
 • Zeynep ?i?li.
  (2012) Violence Against Women in the Work Environment.
  Izmir University Of Economics / 3rd Bienial International Gender/Violence Conference 4-6 April 2012(CD)
  1-12,
 • S. Alp Limoncuo?lu , Burcu GNERI ANGARL?.
  (2012) The Definition of Workplace Bullying in Comparative Labor Law: Do They Really Serve for the Purpose?.
  The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future Challenges / Book Of Proceedings The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future C
  149-149, ISBN: 978-87-87417-97-6
 • Zeynep ?i?li.
  (2012) Working Hours And Decent Work.
  Uluda? NIVERSITESI&JAMES Cook University&RMIT University / 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference
  1385-1395,
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  2nd International Conference On Human And Social Sciences / Conference Proceedings 2nd International Conference On Human And Social Sciences
  118-123, ISBN: 978-2-634982-45-7
 • Zeynep ?i?li.
  (2012) ??e ?ade Davas? Sonular? ve Hkmn Uygulanmas?.
  ?zmir Barosu ?? Hukukunda GNCEL Sorunlar Sempozyumu / ?zmir Barosu BLTENI
  45-56, ISBN: 13057561
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2012) Severance Pay Fund as a Flexicurity Policy.
  16th ILERA World Congress / Proceedings Of 16th ILERA World Congress
  1-12,
 • Zeynep ?i?li.
  (2012) Trade Union Democracy for Revitalization.
  CIES-ISCTE/IUL / Challenges For Public And Private Sector Industrial Relations And Unions In Times Of Crisis And Aust
  1-7,
 • Zeynep ?i?li.
  (2011) Trying to find out control mechanisms for enforcing decent work.
  2nd RDW Conference: Regulating For A Fair Recovery. 6-8 July 2011. ILO Geneva, Switzerland
 • Zeynep ?i?li.
  (2011) Shorter Working Time and Job Security; A case from Izmir.
  IREC 2011(Industrial Relations In Europe Conference) Barcelona, Spain
 • Huriye Kubilay.
  (2011) Yeni Trk Ticaret Kanunu'nun Sigortac?l?k Sektrne Etkileri.
  ?ZTO 56. Sigorta Grubu Meslek Komitesi
 • Huriye Kubilay.
  (2011) Yeni Trk Ticaret Kanunu: ?irketlere Bili?im ?le ?lgili Getirdi?i Ykmllkler.
  ?B?B, TBD / 2011 Uluslararas? Bili?im Hukuku Kurultay?
 • S. Alp Limoncuo?lu , Zeynep ?i?li.
  (2011) New Labour Regulations in the View of the Principle of Protection of Labour.
  6th ILERA (IIRA) African Regional Congress / 6th ILERA (IIRA) African Regional Congress Bildiri KITAP???
  1-9,
 • Zeynep ?i?li , S.Alp Limoncuo?lu.
  (2011) New Labour Regulations In The View Of The Principle Of Protection Of Labour -A Comparative Analysis.
  6th ILERA(IIRA ) African Regional Congress, 24-28 January 2011, Lagos Nigeria
 • Zeynep ?i?li.
  (2011) Worker Participation and Organization for Occupational Health and Safety.
  XIX World Congress On Safety And Health At WORK(19.DNYA ?? Sa?l??? Ve GVENLI?I Kongresi). SGB&ILO&ISSA(KONU?MAC? K?ESI 8)
  198-198,
 • Zeynep ?i?li.
  (2010) What If Trade Unions Revive for Social Justice?.
  IREC 2010(Industrial Relations In Europe Conference) Oslo, Norway
 • Zeynep ?i?li.
  (2010) The Effects of the Diversification of Labour Force on Trade Union Activities.
  IIRA European Congress 2010
 • Huriye Kubilay.
  (2010) Legal Statute of Turkish Women in Context of Freedom to Work.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Fen-Edebiyat FAKLTESI / 21. YZY?L?N E?i?inde Kad?nlar-De?i?im Ve GLENME, Uluslararas? Multidisipliner Kad?n Kongresi (13-
  709-723, ISBN: 978-975-441-281-9
 • S. Alp Limoncuo?lu , Emre Can.
  (2009) The Effects of Severance Pay Management Systems on Countries Economies and Financial Markets: The Case of Turkey.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri KITAP???
  1-3,
 • Siyami Alp Limoncuo?lu , Zeynep ?i?li.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: The Case of Turkey.
  International Academy Of Business And Economics 2009 Las Vegas Annual Conference
 • S. Alp Limoncuo?lu , Tijen Harcar.
  (2009) European Work-Family Life Balance Perspective.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri KITAP???
  1-7,
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  (2009) Flexicurity and Its Effects on Legal Regulations Throughout Europe.
  Industrial Relations In Europe Conference 2009
 • S. Alp Limoncuo?lu , Zeynep ?i?li.
  (2009) The New Labour Law of Turkey on the Coherence Process of European Union, Changing the Rules to Flexibility; Deregulation of Regulation.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri KITAP???
  65-73,
 • S. Alp Limoncuo?lu , Tijen Harcar.
  (2008) Empowerment of Turkish Womens Participation to Labor Market: A Comparative Study Between Turkey and The EU Countries.
  The 2nd Biennial International WOMENS Studies Conference / The 2nd Biennial International WOMENS Studies Conference - Bildiri Kitab?
 • Siyami Alp Limoncuo?lu.
  (2008) The Effects of Cultural Understanding and Family Friendly Programs on Women's Decision to Participate to Labor Force.
  International Academy Of Business And Economics 2008 Las Vegas Annual Conference
 • Zeynep ?i?li , S.Alp Limoncuo?lu.
  (2008) ?? Hukuku Uygulamas?nda Geerli Fesih - Hakl? Fesih Ayr?m? ve Sonular?.
  1. Ulusal AL??MA ?li?kileri Kongresi, Sakarya NIVERSITESI / 1. Ulusal AL??MA ?li?kileri Kongresi, Sakarya NIVERSITESI, 06-08.10.2008, Bildiriler Kitab?
  458-469,
 • Zeynep DEMIRIVI MINELILER.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Zeynep Mineliler , Huriye Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Huriye Kubilay , Durmu? Ali Deveci , ?brahim Atakan Kubilay.
  (2006) Legal Aspects of Multimodal Transport -Liabilities of Carriers in Turkish Law, (Di?er yazarlar: D.Ali Deveci vd.), INTLOG 2006, 1st International Conference of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics in Global Economy-Challenges and Trends, Poland..
  1st International Conference Of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics In Global Economy-Challenges And Trends, Poland. / INTLOG
 • Zeynep ?i?li.
  (2000) ?? Hukukunda Bilirki?ilik.
  Yarg? Reformu 2000 Sempozyumu, ?zmir
  222-234,
 • Zeynep ?i?li.
  (1999) HIV-AIDSde Hasta Haklar?.
  4.TRKIYE AIDS Kongresi / 4.TRKIYE AIDS KONGRESI-ETF-8-10 Nisan 1999 Kongre Kitab?
  129-133,
 • ESRA KATIMAN ON?K? LEVHA .
  (2016) Uluslararas? Hukuk Bireysel Yolu ?inde Ma?dur Stats.
  On ?ki Levha Yay?nc?l?k , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ON ?K? LEVHA YAYINCILIK.
  (2016) Uluslararas? Hukuk Bireysel Ba?vuru Prosedr ?inde Ma?dur Stats.
  On ?ki Levha Yay?nc?l?k , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • S. Alp Limoncuo?lu .
  (2015) ?kili Sosyal Gvenlik Szle?meleri: Trkiye - Hollanda Sosyal Gvenlik Szle?mesi rne?inde Bir De?erlendirme.
  Bar?? Yay?nlar? - FAKLTELER Kitabevi , ISBN: 978-975-6751-31-2
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des tres humains, consquence des violations du droit international des droits de lHomme, Vol. II.
  Presses ACADMIQUES Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 387 S. , Vol. Vol II, ISBN: 978-3-8416-2990-6.
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des tres humains, cause des violations du droit international des droits de lHomme.
  Vol. I., Presses ACADMIQUES Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 2014, 347 S. , Vol. I, ISBN: 978-3-8416-2797-1
  Yazar
 • Zeynep ?i?li.
  (2013) Bireysel ?? Uyu?mazl?klar? ve zm Yollar? Sempozyumu.
  ?zmir Ekonomi NIVERSITESI Yay?n? No.52 , ISBN: 978-975-8789-51-1
  Editör
 • S. Alp Limoncuo?lu .
  (2010) Trk ?? Hukuku ve Sosyal Gvenlik Hukukunda Gvenceli Esneklik.
  Limoncuo?lu Ltd. ?ti. , ISBN: 978-605-88658-0-8
  Yazar
 • Ebru Akduman .
  (2010) Milletleraras? zel Hukukta Hisse Devirleri.
  ?stanbul: Beta Bas?m ,
  Yazar
 • Alev Katrinli , Gonca GNAY , Glem Atabay , Burcu GNERI ANGARL? , S. Alp Limoncuo?lu and Tijen Ersoy Harcar S. Alp Limoncuo?lu.
  (2009) Gvenceli Esneklik.
  ?zmir Ekonomi NIVERSITESI , ISBN: 978-975-8789-3
  Editör
 • Huriye Kubilay , al??ma Grubu yeleri AL??MA GRUBU YELERI Gldem Cerit.
  (2007) Kurumsal Yap?s?, Yasal erevesi ve Gstergeleriyle Ula?t?rma Sektr.
  TRK Sanayicileri Ve ??adamlar? Derne?i ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay , Ya?ar Can GKSOY , zge Ayan , Ali Haydar Y?ld?r?m .
  (2004) Trk Ticaret Kanunu-Ticari ??letme md.1-135, ?tihatlar-?svire Federal Mahkemesi Kararlar?.
  BETA , Vol. 1, ISBN: 975-295-392-1
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (2003) Uygulamal? zel Sigorta Hukuku, Sigorta Szle?meleri-Sigorta Kurumlar?-rnek Olaylar-Yarg?tay Kararlar?-Sigorta Genel Ko?ullar?.
  Bar?? YAY?NLAR?-FAKLTELER Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (2001) Deniz Ticaretinde Ta??ma Terminali ??leticilerinin Hukuki Sorumlulu?u.
  Bar?? YAY?NLAR?-FAKLTELER Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1999) Uygulamal? zel Sigorta Hukuku, Sigorta Szle?meleri-Sigorta Kurumlar?-rnek Olaylar.
  Bar?? YAY?NLAR?-FAKLTELER Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1998) Trk Hukukunda Alt?na ve Di?er K?ymetli Madenlere Dayal? Sermaye Piyasas? Aralar?.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI DNER Sermaye ??letmesi , No. 92, ISBN: 975-441-135-2
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1994) Yeni De?er Sigortas?.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI DNER Sermaye ??letmesi , No. 51, ISBN: 975-441-068-2
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1994) ?thalatta Yapay Fiyat ?ndirimi ve Kar?? nlemler.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI Hukuk FAKLTESI DNER Sermaye ??letmesi , No. 42, ISBN: 975-441-058-5
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1986) Hisse Senetleriyle De?i?tirilebilir Tahviller.
  Dokuz EYLL NIVERSITESI , No. 0905.AR.86, ISBN: 0905.AR86.002.0014
  Yazar
 • Huriye Kuilay.
  TRK BORLAR KANUNUNDA E??N RIZASINI GEREKT?REN HUKUK? ??LEMLERE ?L??K?N HKMLER?N YARGITAY KARARLARI EREVES?NDE DE?ERLEND?R?LMES?.
  Asuman Altay.
  Aile Ara?t?rmalar?.
  (2018), Dokuz Eyll niversitesi,
 • Huriye Kubilay.
  Sigorta Acentelerinin Denkle?tirme ?stemleri ?le ?lgili Bir De?erlendirme.
  95-119
  Mustafa ARTU , Ertan AYDIN , Erol ULUSOY , Yusuf DEM?RC?.
  Trk Ticaret Kanununun 5. Y?l Sempozyumu, Hakem Denetiminden Gemi? Tebli?ler Kitab? 08-10 Kas?m 2017.
  (2018), TRK?YE ADALET AKADEM?S?, ISBN: 978 605 9095-62-4
 • Huriye Kubilay.
  Seermaye Piyasas? Aralar?n?n Kaydile?tirilmesi ?le ?lgili Yarg?tay Kararlar?n?n De?erlendirilmesi.
  115-147
  ?brahim BEKTA?.
  T?CARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU B?LD?R?LER-TARTI?MALAR, XXXI, 22 Aral?k 2017.
  (2018), BANKA VE T?CARET HUKUKU ARA?TIRMA ENST?TS, Vol. XXXI, ISBN: 978-975-537-261-7
 • Huriye Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  Huriye Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  (2017),
 • Huriye Kubilay.
  Equity or Encouragement ?.
  No. XII. European Confer, 103-103
  Hasan Arslan , Mehmet Ali Icbay , Mehmet Uluta? .
  Abstract Book: 12. European Conference on Social and Behavioral Sciences.
  (2017), International Association of Social Science Research 2017,
 • Huriye Kubilay.
  Ticari ??lerle ?lgili Kredi Szle?melerinde Verilecek Kefaletlerin De?erlendirilmesi.
  277-290
  Meltem Kutlu GRSEL.
  Prof.Dr.Zafer Gren Arma?an?/Essays in Honor of Zafer Gren.
  (2017), Yetkin Bas?m Yay?n ve Da??t?m A.?., ISBN: 978-605-05-0249-7
 • Huriye Kubilay.
  Giri? ve 3. Blm: Hukuki De?erlendirme.
  55-104
  Tundan Baltac?o?lu.
  ?thalat ve ?hracat Srecinde Limanlarda Sa?lanan Lojistik Hizmetlerin ve ?lgili Masraflar?n Yasal Dayanaklar? ile Vergilendirme Usullerinin ?ncelenmesi ve De?erlendirilmesi.
  (2015), ?zmir Ticaret Odas?, ISBN: 978-605-137-453-6
 • Huriye Kubilay , P?nar Akdemir.
  MADEN ALI?ANLARI ZORUNLU FERD? KAZA S?GORTASI TARAFLARININ YKMLLKLER?.
  1-16
  Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitab?.
  (2015),
 • Huriye Kubilay.
  Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION INTE 2014.
  (2014), Procedia-Science and Behavioral Sciences,
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  Severance Pay Fund as a Flexicurity.
  135-149
  Roger Blanpain.
  Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization.
  (2014), Kluwer Law International, ISBN: 978-90-411-4983-1
 • Huriye KUB?LAY.
  Trkiye'de Lisans Dzeyindeki Hukuk E?itimi ve Amerika Birle?ik Devletleri ?le Kar??la?t?rma.
  284-303
  Dr.Merve ALTUNTOP.
  1. Hukuk ?retimi Kongresi, 07-08 Kas?m 2013 Akdeniz niversitesi Hukuk Fakltesi.
  (2014), Trkiye Adalet Akademisi Yay?n?, ISBN: 978-605-65054-6-1
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  Kar??la?t?rmal? Hukukta Bireysel ?? Uyu?mazl?klar?n?n Alnernatif zm Yollar?.
  19-36
  Zeynep ?i?li.
  Bireysel ?? Uyu?mazl?klar? ve zm Yollar? Sempozyumu.
  (2013), ?zmir Ekonomi niversitesi, ISBN: 978-975-8789-51-1
 • Huriye Kubilay.
  Anonim Ortakl?klarda Ynetim kurulu yelerinin cretlerinin Belirlenmesi.
  9-59
  Ba?ak ?it.
  Ticaret Hukuku ve Yarg?tay Kararlar? Sempozyumu Bildiriler-Tart??malar.
  (2012), Banka ve Ticaret Hukuku Enstits-Szkesen Matbaac?l?k Tic. Ltd. ?ti., Vol. IV, Ser. 468, ISBN: 978-975-537-207-5
 • Ebru Akduman.
  Mahkeme Karar? (Byk Daire) (eviri).
  1247-1255
  Do. Dr. Talat Canbolat.
  Prof. Dr. Ali Gzel'e Arma?an.
  (2010), Beta Bas?m, Vol. 2,
 • Zeynep Mineliler.
  Ticari Vekil.
  No. 64, 1467-1488
  Kemal ?enocak , Murat GREL , Burak Y?ld?z , Cengiz KOHISARL?O?LU.
  Prof. Dr. F?rat ztan'a Arma?an .
  (2010), Turhan Kitabevi , Vol. 2, ISBN: 978-605-5593-14-8
 • S. Alp Limoncuo?lu.
  Gvenceli Esneklik ve Kar??la?t?rmal? Hukukta Gvenceli Esneklik Uygulamalar?.
  No. 3, 71-138
  S. Alp Limoncuo?lu.
  Gvenceli Esneklik.
  (2009), ?zmir Ekonomi niversitesi, ISBN: 978-975-8789-3
 • Zeynep Mineliler.
  Ticaret Unvan? ve Haks?z Rekabete ?li?kin Bir Yarg?tay Karar?n?n TTK ve TTK Tasar?s? Hkmleri erevesinde MarKHK Hkmleri de Dikkate Al?narak ?ncelenmesi.
  13-28
  Prof.Dr.Hseyin lgen'e Arma?an.
  (2007), Vedat Kitap?l?k, Vol. 1, ISBN: 9789758875993