Dersler


MCS 507  İletişim Çalışmalarında İnter-Disipliner Kuramlar

Bu ders, iletişim ve medya çalışmalarının paradigmatik yaklaşımlarını derinlemesine incelemektedir


GSSS 591  Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri

Dersin amacı, Sosyal Bilimler alanında kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmak ve söz konusu yöntemlerin uygulanmasına yönelik gerekli pratik becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler danışmanlarının öncülüğünde yüksek lisans programlarına ilişkin bir konuda yüksek lisans tezleri veya dönem projeleri için araştırma önerisi geliştirecektir ve ilgili lisansüstü programın öğretim elemanlarına sunacaklardır.


MCS 509  Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar*

Bu ders, medya ve iletişimin genel sahasında yapılan çalışmalar üzerine kuramsal ve yöntemsel bir zemin sunar. Bu kapsamda, söz konusu çalışmaların yürütüldüğü alanın güncel literatürüne odaklanır.


GSSS 595  Seminer

Danışmanlar ve öğrenciler önceki araştırmaları yazım kuralları açısından değerlendirebilecek ve ,eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili becerileri uygulayacaklardır. Öğrenci, kendisine atanan hocası ile birlikte alanında bağımsız çalışma yapar ve bir makale/rapor hazırlar.


GSSS 599  Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma tasarımı kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma tasarımı çerçevesinde veri toplanmakta ve çalışmanın kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.


Seçmeli Dersler


MCS 501  İletişim Çalışmalarında Yöntem

Bu ders öğrencilere iletişim çalışmalarında kullanılan temel metodolojik yaklaşımlar ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan araştırma yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.


MCS 505  Türkiye’de Medya, İktidar ve Siyaset*

Ders, sosyoekonomik ve siyasal şartlar ile medyanın yapısı arasındaki bağ üzerine ortaya konan kuramsal tartışmalar çerçevesinde, geç Osmanlı döneminden başlayarak, Türkiye’deki sosyoekonomik ve siyasal dönüşümler sürecindeki medya etkisi ve söz konusu dönüşümlerin medya yapısı üzerindeki etkilerini tartışacaktır. Ders Değerlendirme Ölçütleri: 1-Dersin ilk iki saatinde aşağıdaki konular genel hatlarıyla anlatıldıktan sonra üçüncü saatte her hafta bir öğrenci olmak üzere sunum yapılacaktır. Diğer öğrencilerin soru ve yorumlarıyla derse katılımı beklenmektedir.Derse katılımınız ve her haftanın temel okuması üstüne yazacağınız yorum ve değerlendirmeler toplam not içinde yüzde 15 olarak değerlendirilecektir. 2-Dönem içinde bir ödev teslim edeceksiniz; ödev 3000 kelime civarında olacak ve ödevin geç teslimi halinde her geçen gün için yüzde 5 not eksiltelecektir. Ödevini teslim etmeyen öğrenci final sınavına girme hakkını kaybetmiş olacak. Ödev notu yüzde 30 olarak değerlendirilecek. Ödevin teslim tarihi: 18 Nisan 2013. 3-Her hafta bir öğrenci aşağıdaki konulardan birini sınıf içinde sunacaktır. Sunum notu yüzde 15’tir. Sunumun değerlendirilmesinde öğrencinin kullandığı kaynaklar, analiz yöntemi, temel tartışmalara vurgu yapmış olması ve sunumu okumadan anlatabilme gibi kıstaslar kullanılacaktır. 4-Final sınavı yüzde 40 olarak değerlendirilecek ve sınıf içinde yapılacatır.


MCS 509  Medya Kuram ve Araştırmalarında İleri Okumalar*

Bu ders, medya ve iletişimin genel sahasında yapılan çalışmalar üzerine kuramsal ve yöntemsel bir zemin sunar. Bu kapsamda, söz konusu çalışmaların yürütüldüğü alanın güncel literatürüne odaklanır.


MCS 553  Medya, İdeoloji ve Temsil

Medya çalışmalarında ideoloji, söylem ve temsil gibi konuları önde gelen teorilerin bakış açılarından ele alınacaktır. Dersin önemli bir kısmı film, televizyon programları, reklam ve gazete haberlerinden seçilecek metinleri anlamın, ideolojinin, hegemonyanın ve gücün yeniden üretilmesi bakımlarından incelemeleri içerecektir. Amaç, öğrencilerin medya metinlerini ve medyada anlam üretme süreçlerini sosyo kültürel bağlam çerçevesinde eleştirel okumaya tabi tutabilecek bilgi ve beceriler kazandırmaktır.


MCS 554  Mekan, Kimlik ve Medya

Ders kapsamında etnik, dini ve toplumsal cinsiyet kimliklerinin gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile şekillenen ağ toplumunda nasıl oluşturulduğu ve temsil edildiği incelenecektir.

MCS 555  Toplumsal Cinsiyet, Medya ve Siyaset

Bu ders toplumsal cinsiyet, medya ve iktidar kavramlarını eleştirel bir yaklaşımla ele alarak, medyanın toplumsal cinsiyetlendirilmiş eşitsizliklerin tanımı ve (yeniden) üretimindeki rolünü tartışmaktadır. Kavramsal ve teorik çerçeve farklı medya ortamlarında –sinema, televizyon, reklam, haberler, radyo ve internet gibi toplumsal cinsiyet temsillerinin tartışılmasında kullanılacaktır.MCS 556  Küreselleşme, İletişim ve Yeni Medya Düzeni

Bu ders öğrencilere Küreselleşme ve medya/iletişim arasındaki ilişkiye dair çıkarımlar farklı bakış açıları, uygulamalar kazandırmak için tasarlanmıştır.

MCS 558  Film ve Görsel Kuram

Bu ders, ana teorik yaklaşımları çalışmak suretiyle karmaşık görsel bir araç olan film hakkında gelişmiş bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tartışılan teorik yaklaşımlar, realist teori ve formalist teori gibi en temel yaklaşımları içerecektir; ayrıca başlıca göstergeleri ve onların başlıca temsilcileri olan Kracauer, Bazin, Münsterberg, Arnheim ve Balázs gibi önemli teorisyenleri de içerecektir. Sinemanın kendi doğasına, sanatsal rollerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik rollerine ve filmlerin temsil ettikleri varsayılan teorilerle olan ilişkilerine daha derin bakmaya çalışacağız. Özellikle elde ettiğimiz bilginin çoğunun görsel bir tabiatta olduğu –dünya hakkında bilgilerimizin gitgide gördüğümüz aracılı imajlar olduğu, ilk elden deneyimler olmadığı bir dünyada–.


MCS 559  Film Analizi ve Eleştirisi

CLASS METHOD:

We shall screen a film each week, during the first two hours of class; after a short break, we shall discuss the film as well as the reading for that week. You must return from any class breaks on time. Class participation is strongly encouraged. This course combines filmviewing with discussion; therefore, please come prepared to think and respond, not simply to watch a movie and then listen to me talk about it. It is imperative that you do the reading—and rereading—for each class if we are to have fruitful discussions; reading assignments are listed on the following pages. You are responsible for the content of each class meeting, handouts and announcements included.

ATTENDANCE:

Attendance is mandatory, and lateness will be penalized. Anyone missing 30% of the classes (4.2 classes), for any reason (including medical), will automatically fail the course and will not be permitted to take the final examination.

FINAL EXAMINATION:

The final exam will be a takehome, openbook, and opennotebook essay test. It will cover all the readings, all my lectures, and all the films screened in class. Finalexam period: January 718, 2013. Percentage of your final grade=50%.

ESSAY # 1:

Papers are to be typed, carefully proofread, and turned in on time. Percentage of your final grade=20%. Length: 34 pages. Due in class during Week #7.

In this paper, you are to select a scene or sequence—preferably under three minutes—from a film (see the list to follow) and analyze its components according to the following criteria: (a) introduction, or a brief summary of the film’s plot, the content of your particular scene, and its contribution to the film’s theme; (b) mise en scène, or cinematography and staging of the action (movement, as well as placement, of the camera and characters within the frame); (c) editing; (d) sound; (e) acting; (f) script or dialogue; (g) film style and type. See the relevant chapters in Understanding Movies, by Louis Giannetti, for explanations of terms like mise en scène, editing, or cinematic style and genre.

This is NOT a research paper, so do not use books or the Internet to complete this assignment; do not work together on the same film, either: only one student per film. I want YOUR analysis of the scene or sequence, not that of a scholar, a critic, or even a fellow student.

SAMPLES OF FILMS IN IEU’S LIBRARY FROM WHICH YOU MAY CHOOSE TO COMPLETE THIS ASSIGNMENT: (Godard’s) Breathless, This Sporting Life, Secrets and Lies, My Beautiful Laundrette, Ran, Raining Stones, The Straight Story, La dolce vita, Career Girls, Kes, 8½, I vitelloni, Dr. Strangelove, Jules and Jim, Wild Strawberries, Wish You Were Here, Vera Drake, My Name Is Joe, Trainspotting, The Secret Life of Words, and Four Months, Three Weeks, and Two Days. The choice of any film other than these MUST be approved by me; you may not write your essay on any of the usual popular Hollywood films (including those of Chaplin).

ESSAY #2:

Percentage of your final grade=30%. Length: 57 pages. Due in class during Week #14.
In this paper, you are to write a critical analysis of a European film of quality or of an American film that is sufficiently independent of Hollywood; you may not write on a film viewed in class and your film must be approved by me in advance. Your paper should not merely summarize the film’s contents or catalogue its cinematiccumscenic effects; you must analyze your chosen film and attempt to fathom its directorscreenwriter’s thematic intent. You should take into account a specific aspect of the film in your critical analysis—setting, context, genre, lights, costumes, sound, acting, character, ideology, script, direction, editing, cinematography, or music—and then use that analysis to formulate a thesis about the film’s meaning. Moreover, you will be expected to apply some of the methodological and theoretical approaches to film analysis introduced in the readings and class discussion. See especially Chapters 1 and 4 in Corrigan, A Short Guide to Writing about Film.
OUTLINE:
I. Summarize the plot or the action of your film.
II. Detail the film’s social, historical, and political context as necessary.
III. Discuss the film’s meaning(s) or theme(s).
IV. Discuss how one aspect of the film’s technique or artistry contributes to its theme or meaning.


MCS 560  Çağdaş Dünya Sineması

Bu derste 1990lı yıllarda dünya sinemasındaki gelişmeler, ulusal ve uluslararası ana akımlar, belli başlı yönetmenler ve estetik kavramlar geniş sosyal, politik ve kültürel bağlamlara oturtularak incelenecektir. Ders kısmen kronolojik (ama her zaman karşılaştırmalı ve diyalektik) bir tarzda ilerleyecektir ve dönemin önemli konularına, teknolojik gelişmelere ve bunların sinema sanatı ile ilişkilerine; belirli sinema akımlarını meydana getiren endüstriyel ve politik gelişmelere; Hollywood’un ticari hâkimiyetine karşı gitgide büyüyen farklı ulusal geleneklere (bazısı alternatif ya da muhalif sinematik türlerde); sinemanın bir sanat ve entelektüel obje olarak meşrulaştırılmasıyla film kültürünün ortaya çıkmasına odaklanacaktır.


MCS 563  Semiyotik, Psikanaliz ve Sinema

Bu ders, yapısalcı, postyapısalcı, psikanalitik, postmodern ve Marksist kuramsal yaklaşımlar alanında üretilmiş temel yöntemsel metinler üzerinde yoğunlaşmaktadır.


MCS 564  Söylem Analizi

Bu ders kapsamında öğrenci söylem analizi çerçevesinde Eleştirel Söylem Analizi ve onun farklı yaklaşımları incelenecek ve medya metinleri üzerinde uygulanacaktır.


MCS 565  Medyanın Ekonomi Politiği

Bu ders süresince medya endüstrisinin değişken ve sabit etkenleri tartışılacak ve bununla birlikte medya kullanıcılarını, reklamcıları ve yapımcıları etkileyen gelişmeler analiz edilecektir.
MCS 567  Dijital Medya Kuram ve Uygulamaları

Yeni medya teknolojileri ve bu teknolojilerin toplumdaki etkileri, çevrim içi medyanın dinamikleri ve toplumsal ağlar gibi geniş bir yelpazeye yayılan konular dersin kapsamını teşkil eder. Ders, bu konuların kuramsal ve uygulamadaki yönlerini dijital medya çerçevesinde tartışır.


MCS 568  Alternatif Medya

Bu ders kapsamında alternatif medya pratiklerinin farklı örnekleri ve uygulama içerikleri incelenmektedir.


MCS 562  Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nde Seçilmiş Konular

Araştırma ve yazma üzerine kurulu olan Bütünleşik pazarlama İletişimde Seçilmiş Okumalar dersi, öğrencilerin güncel pazarlama iletişimi konuları ile tanıştırmayı hedeflemektedir.

MCS 566  Bütünleşik Pazarlama İletişimi İlkeleri ve Uygulamaları

Bu ders, bütünleşik pazarlama iletişimi konusuna ilişkin ilkelerin ve uygulamaların eleştirel çalışmasını ve derinlemesine tartışılmasını kapsamaktadır. BPİ'nin temellleri incelendikten sonra, BPİ kampanya geliştirme süreci anlatılacaktır.\nBPİ ile ilişkili konularda, ilgili akademik dergilerde yayınlanmış farklı makaleler tartışılacaktır.